Vad ingår i livförsäkringen? | Alandia Försäkring
  • Varför ska jag ha livförsäkring?

    Vartefter livet förändras blir behovet av trygghet ofta mer påtagligt. Om ni skaffar bostad, gifter er eller får tillökning i familjen. Med utökat ansvar ökar också de ekonomiska riskerna, då kan det vara klokt att teckna en livförsäkring.

     

Vad ingår i livförsäkringen?

Ersättning vid dödsfall

Dödsfallssumman är arvsskattepliktig inkomst för mottagaren då mottagaren är nära anhörig till den försäkrade. Med nära anhörig avses t.ex. maka, make, barn, barnbarn och föräldrar. Med nära anhörig avses i beskattningen även sambo, i de fall sambon har eller har haft ett gemensamt barn med den försäkrade eller om sambon tidigare varit gift med den försäkrade.
Då dödsfallssumman utbetalas på basis av ett förmånstagarförordnande till någon annan än nära anhörig är hela ersättningen skattepliktig kapitalinkomst för mottagaren.

 

Parförmån
Parförmån är livförsäkring för två personer, med mycket förmånliga premier. Parförmån består av två skilda livförsäkringar, och en eventuell dödsfallssumma betalas ut skilt från vardera försäkring. Det innebär att två ersättningsbelopp betalas ut till förmånstagaren om båda som omfattas av försäkringen skulle avlida. Eftersom Parförmån består av två skilda försäkringar kan även ersättningsnivån i dem vara olika. Vid Parförmån är årspremierna 20 % lägre än motsvarande enskild livförsäkring.

Viktigt att veta om försäkringen:

Försäkringens giltighetstid
Livförsäkringen upphör senast dagen innan försäkringens årsdag det år den försäkrade fyller 80 år. Dödsfallssumman är konstant fram till dagen innan försäkringens årsdag det år den försäkrade fyller 65 år. Efter detta sjunker dödsfallssumman fram till försäkringstidens slut.
Premier

Premien baseras på vilken försäkringssumma du väljer.

Du får rabatt på premien enligt följande:

  • 3 % vid betalning kvartalsvis
  • 4 % vid betalning halvårsvis
  • 6 % vid betalning en gång/år

Utförlig information finns i villkoren

I våra villkor kan du ta del av utförlig information om försäkringen. Du är också välkommen att ta kontakt med oss om du har frågor.​