Vanliga frågor och svar | Alandia Försäkring

Vanliga frågor och svar

Hur stort ska försäkringsbeloppet vara?

Försäkringsbeloppet ska motsvara marknadsvärdet på båten och den utrustning du behöver för att hantera båten på ett säkert sätt.

Hur högt är ansvarsförsäkringens maximala ersättningsbelopp?

Det maximala ersättningsbeloppet för vår ansvarsförsäkring är 2 000 000 € vid personskador och 1 000 000 € vid sakskador.

När måste jag ta upp båten?

Vår båtförsäkring gäller året runt oberoende om du förvarar den på land eller i vattnet. Om du förvarar båten i sjön under vintern tillkommer ytterligare aktsamhetskrav för att försäkringen skall gälla utan nedsättning: ​

  • Båten skall ligga på en skyddad och lämplig plats. ​
  • Båten skall ägnas nödvändig tillsyn med hänsyn till väderleken samt hållas länsad och fri från snö och is som kan påverka båtens flytförmåga. ​
  • Kulventiler, genomföringar, slangar, kranar, tömningsställen och övrig utrustning i vatten- och avloppssystemen skall vara frostskyddade. ​
  • Inombords skall båten hållas frostfri och vattnet runt båten isfritt. ​

Försäkringen ersätter inte för skador till följd av gång i is.​

Vem får använda båten eller vattenskotern?

Försäkringen gäller även då du lånar ut båten eller vattenskotern, men inte vid uthyrning eller charter.

Hur ska jag låsa trailern?

Handsken på trailern ska låsas med kulhandskelås eller så kan du låsa fast trailern med kätting och lås.​

Hur anmäler jag en skada? ​

En skada skall så fort som möjligt anmälas till Alandia. En skriftlig skadeanmälan lämnas in på hemsidan eller per post inom fyra veckor. I villkorets punkt 13 finns mera information om hur du går till väga. 

Hur gör jag för att få e-faktura?

Anmäl via din internetbank att du önskar få fakturan skickad elektroniskt till banken. Du hittar oss under namnet Alandia båtförsäkring/Försäkringsaktiebolaget Alandia. ​

Passa på att anmäla nästa gång du betalar en faktura till oss – då har du enkelt uppgifterna du behöver till hands.

Hur kan jag göra ändringar i försäkringsskyddet?

Ändringar meddelar du enkelt via Mina sidor här på webben. Du kan även skicka mail till info@alandia.fi eller ringa oss på tel +358 (0)2- 52 52 52​

Vart vänder jag mig med frågor gällande faktura, betalningar och kontonummer? 

Kontakta oss via Mina sidor här på webben. Du kan även skicka mail till fritidsbat@alandia.com eller ringa oss på tel. +358 (0)2- 52 52 52​

Hur gör jag adressändring? ​

Kontakta oss via Mina sidor här på webben. Du kan även skicka mail till fritidsbat@alandia.com eller ringa oss på tel. +358 (0)2- 52 52 52​

Vad ingår i hel- respektive delförsäkring?​

Alandias delförsäkring ger ett begränsat skydd för dig som känner dina farvatten väl, och som använder båten på ett sätt som gör att du väljer bort sjöskademomentet. Den ger dig en bra ansvars- och rättsskyddsförsäkring, och ett fullgott skydd då du förvarar och transporterar båten på land. ​

​Vår helförsäkring ger ett omfattande skydd som också inkluderar sjöskador, till exempel grundstötning. Med helförsäkringen kan du teckna tillägg som ger dig en komplett båtförsäkring anpassad efter dina behov.​

Vad är självriskrabatt och när kan jag använda den?​

För varje skadefritt år hos Alandia får du 10% rabatt på din självrisk, Om du t.ex. varit skadefri i fem år och råkar ut för en sjö-, uppläggnings-, transport- eller brandskada får du 50% rabatt på den självrisk som anges i ditt försäkringsbrev. Maximal självriskrabatt är 60%. 

Är försäkringen i kraft vid kappsegling?​

Ja, försäkringen gäller vid kappsegling. Om din båt skadas i samband med kappsegling, höjs självrisken med 10% av de ersättningsgilla kostnaderna, utöver självrisken som anges i försäkringsbrevet.

Hur förbrukas försäkringspremien under under året?​

Premieförbrukningen varierar under året och är högst under sommarmånaderna då risken för skador är som störst. Fördelningen framgår bäst ur illustrationen nedan:​

Gäller försäkringen även i insjöarna?

Ja, den gäller på alla sjöar och vattendrag i Finland, Sverige, Norge och Danmark. Till Danmark räknas dock inte Färöarna och Grönland.​

Hör min båttrailer till försäkringen?

Ja, din trailer ingår vid brand, stöld, skadegörelse och vagnskada om den är noterad i försäkringsbrevet. Lagstadgad trafikförsäkring ingår däremot inte och erbjuds inte av Alandia. 

Hör min släpjolle till försäkringen?​

Ja, din släpjolle ingår om den är noterad i försäkringbrevet. ​

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor kring försäkringen, din båt eller vattenskoter.