Olycksfallsförsäkring för barn och ungdomar | Alandia Försäkring

Olycksfallsförsäkring för barn och ungdomar

Vi arbetar för fullt med överlåtelsen till LokalTapiola Sydkusten som sker vid årsskiftet. På grund av detta kommer vi att ha ett uppehåll i nyförsäljningen av våra frivilliga personförsäkringar.

Välkommen att teckna nya försäkringar med nya förmåner på nästa års sida!

En privat olycksfallsförsäkring ersätter dina vårdkostnader utan självrisk om du råkar ut för ett olycksfall.  Med olycksfall avses en plötslig, yttre händelse som orsakar kroppsskada och som inträffar utan den försäkrades avsikt.

Försäkringen ersätter kostnader för offentlig vård.  Vård utanför Ålands hälso- och sjukvård ersätts endast med remiss och betalningsförbindelse från Ålands Centralsjukhus. Försäkringen gäller också för offentlig vård på studieorten om du studerar t.ex. i fastlandet eller i Sverige.

Olycksfallsförsäkringen gäller dygnet runt och under all idrott.

Försäkringen gäller upp till 26 år. 

Vad ingår i försäkringen?

Vårdkostnader

Försäkringen ersätter vårdkostnader till följd av olycksfall, bl.a. läkararvoden, sjukhusvård, kryckor och ordinerade mediciner. Även kostnaden för tandläkare vid vård av olycksfallskador och fysioterapi med remiss från läkare (10 ggr) ersätts. Glasögon som skadats i ett olycksfall som krävt läkarvård ersätts med maximalt 300 euro.

Försäkringen ersätter kostnader för offentlig vård.  Vård utanför Ålands hälso- och sjukvård ersätts endast med remiss och betalningsförbindelse från Ålands Centralsjukhus.

Bestående men och dödsfall
Försäkringen ger ersättning vid bestående men och dödsfall till följd av olycksfall.
Ersättningsbelopp
  • Vårdkostnader per skadefall p.g.a. olycksfall: 10 000 euro
  • Årlig ersättning för bestående men (0-20 år och om invaliditetsgraden är över 50 %) p.g.a. olycksfall: 5 000 euro
  • Engångsersättning för bestående men p.g.a. olycksfall: 65 000 euro
  • Dödsfallsersättning p.g.a. olycksfall: 5 000 euro
Självrisk
Försäkringen har ingen självrisk.

Viktigt att veta om försäkringen:

Kostnader som inte ersätts
Försäkringen ersätter inte bl.a. övernattnings- och resekostnader och förälders kostnader. Vårdkostnader som beror på sjukdom ersätts inte heller.
Anmäl skada inom ett år
Anmäl skador oberoende om olycksfallet har inträffat på fritiden, i trafiken, i skolan eller på arbete. Anmälan om skada måste göras inom ett år.
Skador orsakade av motorfordon
Försäkringen är frivillig vilket innebär att lagstadgade försäkringar alltid träder in först vid ersättning av vårdkostnader, exempelvis vid skador orsakade av försäkringspliktiga motorfordon såsom t.ex. motorcross och fyrhjuling. Ersättning för bestående men och dödsfall påverkas dock inte, endast vårdkostnaderna, därför är det viktigt att anmäla skadan även till oss då det handlar om allvarliga olycksfall orsakade av motorfordon.
Premier

Försäkringen kostar:

  • 0-26 år: 30 euro/år

Premien är bunden till konsumentprisindex.

Utförlig information finns i villkoren

I våra villkor kan du ta del av utförlig information om försäkringen. Du är också välkommen att ta kontakt med oss om du har frågor.