Alandia Försäkring fokuserar på sjöförsäkring och omstrukturerar verksamheten | Alandia Försäkring

Alandia Försäkring fokuserar på sjöförsäkring och omstrukturerar verksamheten

För att stärka Alandia Försäkrings position som en ledande aktör inom sjöförsäkring kommer företaget att struktureras om genom en fokusering på det ursprungliga affärsområdet – sjöförsäkring. Dessa försäkringar står redan idag för 96 procent av Försäkringsaktiebolaget Alandias premievolym. Visionen är att säkra positionen som ett ledande försäkringsbolag inom sjöförsäkring i Europa.

Alandia Försäkring meddelar att försäkringsgrenarna Personligt olycksfall och Reseförsäkring avses säljas till LokalTapiola Sydkusten. Alandia Försäkring har en bred kundbas på Åland inom dessa försäkringsgrenar men anser sig inte kunna erbjuda det kompletta utbudet av försäkringstjänster som LokalTapiola Sydkusten kan göra. Viktigt för Alandia Försäkring är även att LokalTapiola Sydkustens arbetsspråk är svenska och att kunderna har tillgång till LokalTapiolas breda digitala serviceutbud.

Förändringarna i bolagsgruppen innebär att Alandia Försäkrings dotterbolag Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia avses fusioneras med Veritas Pensionsförsäkring under det sistnämnda varumärket. Ett intentionsavtal har ingåtts och bolagens styrelser och bolagsstämmor samt Finansinspektionen förväntas godkänna fusionen så att den kan verkställas den 31 december 2018. Fusionen föregås av ett mer än 50 år långt och nära koassuranssamarbete mellan företagen. Till följd av fusionen ökar kostnadseffektiviteten vilket ger möjligheter att utveckla kundservicen ytterligare.

Alandia Försäkrings fastighetsbestånd kommer att flyttas till ett nytt fastighetsbolag. Ägandet kommer att kvarstå inom Alandia Försäkring. Efter årsskiftet kommer även Veritas Pensionsförsäkring genom fusionen med Pensions-Alandia att bli delägare i det fastighetsägande bolaget. Fastighetsförvaltningen kommer att skötas genom ett nytt fastighetsförvaltningsbolag, där dagens fastighetsskötare och fastighetsförvaltare kommer att fortsätta sin anställning. På sikt kan detta bolag även åta sig ytterligare fastighetsförvaltnings-uppdrag.

Nyförsäljning av Liv-Alandias livförsäkringsprodukter kommer att upphöra. Kunder med aktiva liv- och sjukkostnadsförsäkringar påverkas dock inte utan kommer även fortsättningsvis att kunna vända sig till Alandia Försäkring samt till samarbetspartnern Aktia Livförsäkring för hanteringen av dessa försäkringar.

De planerade verksamhetsförändringarna berör totalt 54 personer av sammanlagt 130 anställda inom bolagsgruppen. Samarbetsförhandlingar inleds under våren och bedömningen är att 10-15 befattningar kan komma att upphöra. Dessa befattningar finns inom stödfunktionerna Ekonomi, IT, Investering, Kundtjänst och Personförsäkring.

– Vi är övertygade om att den här förändringen kommer att säkra Alandia Försäkrings möjligheter att även i fortsättningen erbjuda både befintliga och nya kunder bästa möjliga service och tjänster. Kravet på digitala lösningar samt personlig service gör att vi som en relativt liten aktör måste fokusera på att göra det som vi är allra bäst på, nämligen sjöförsäkring där vi även framöver ser goda möjligheter för en stark tillväxt. Mitt fokus kommer den närmsta tiden att ligga på att finna bästa möjliga lösningar för de medarbetare som berörs, säger Tony Karlström, vd för Alandia Försäkring.

Fusions- och beståndsöverföringsplaner återstår ännu att godkännas av alla berörda bolags styrelser och bolagsstämmor samt av berörda myndigheter.

För ytterligare information, kontakta:
Tony Karlström
vd för Alandia Försäkring
E-post: tony.karlstrom@alandia.com
Telefon: +358 40 509 4874

Här hittar du även pressmeddelandet som pdf.