• Tony Karlström VD Alandia Försäkring

    En trygg hamn

    Vi har funnits på marknaden sedan 1938 och bygger vår verksamhet på en nära, lyhörd och personlig relation med våra kunder. Vi är idag specialister inom marin- och båtförsäkring, såväl som inom person- och pensionsförsäkringar.

Finansiell information

VD:s översikt 2016

2016 har för Alandia Försäkrings del varit ett år präglat av fortsatt omställning från den ömsesidiga världen till aktiebolagsvärlden. Omställningen sker framförallt genom att Alandia idag skriver mindre andelar i de fartygsflottor som tidigare var försäkrade till 100% i Alandia. Tydligast syns detta genom att premieinkomsten minskar medan premieintäkten på egen andel ökar. Detta följer helt den initierade strategin att ta mer av bruttorisker i egen bok. Tillväxtstrategin har inneburit att organisationen har stärkts med flera seniora medarbetare framförallt inom marinförsäkringssegmentet. Alandia har således en organisation på plats idag som klarar en fortsatt expansion av kundbasen under de närmsta åren.

Den internationella sjöförsäkringsmarknaden präglas av fortsatt sjunkande premierater. Förklaringarna ligger dels i en god skadestatistik och dels i en god tillgång till försäkringskapacitet. Skadestatistiken gynnas både av en nedgång i skadefrekvens och i ett minskat antal storskador. Detta gör i sin tur att mer kapital söker sig till försäkringsmarknaderna både till direktförsäkringsgivare och genom återförsäkringsgivare.

Det inom EU gemensamma Solvens II-regelverket trädde slutligen i kraft från och med den 1 januari 2016. Implementeringen har till följd av gedigna förberedelser gått bra men det är samtidigt klart att de nya regelverken kräver klart mer resurser än tidigare för rapportering till övervakande myndigheter och för att upprätthålla de interna kontrollsystemen. För att som litet företag klara av att bära de kostnaderna behöver vi kontinuerligt arbeta med att effektivera verksamheten samt ha en tillväxt i affärsvolymen. Viktigt dock att volymtillväxten sker på ett kontrollerat och lönsamt sätt.

Solvenssituationen har för bolagsgruppen fortsatt varit på en mycket god nivå sett såväl ur det nya solvensregelverkets perspektiv som ur Standard & Poor´s ratingperspektiv. Standard & Poor´s gav under sommaren Alandia en positiv utsikt kopplat till den befintliga BBB+ ratingen. Den förbättrade utsikten är ett resultat av medvetet arbete sedan 2014 i att minska placeringsriskerna för Alandia och Liv-Alandias del. Minskningen har skett vad gäller motpartsrisker genom en bättre diversifiering framförallt av de största enskilda motparterna, vad gäller valutakursriskerna genom att valutakurssäkra placeringstillgångarna. Efter sommaren har även andelen placeringar i mer riskutsatta placeringstillgångar, såsom aktier, hedgefonder samt obligationer utan rating eller med svag kreditvärdighet minskats.

Redan under slutet av 2015 startades ett digitaliseringsprojekt inom bolagsgruppen med målsättningen att se över vilka processer som kan digitaliseras för att öka kundvärdet. Arbetet har fortgått under hela 2016 med hjälp av en extern konsultbyrå tillsammans med en ivrig intern organisation. Arbetet kulminerade i framtagandet av en digital roadmap och uppstarten av en digital affärsutvecklingsenhet ledd av en nyinrättad tjänst som Chief Digital Officer. Implementationen påbörjas under våren 2017.

Jag vill avslutningsvis tacka våra kunder, samarbetspartners och ägare för det fortsatt långvariga förtroende ni på många olika sätt visat Alandia Försäkring under 2016. Tack även till en mycket kompetent och engagerad personal, vilken i ett tjänsteföretag som Alandia är den absolut viktigaste resursen.

Tony Karlström
VD