Finansiell information | Alandia Försäkring
  • Tony Karlström VD Alandia Försäkring

    En trygg hamn

    Vi har funnits på marknaden sedan 1938 och bygger vår verksamhet på en nära, lyhörd och personlig relation med våra kunder. Vi är idag specialister inom marin- och båtförsäkring.

Finansiell information

VD:s översikt 2017

Under 2017 har Alandia Försäkring åter uppnått en tillväxt i premieinkomst efter den nedgång vi såg under 2016. Försäkringsaktiebolaget Alandias premieinkomst ökade med 4 % medan premieintäkt egen andel ökade med hela 24 %. Tillväxten har framförallt skett inom alla de marina segmenten Kasko-, P&I-, Transport- och Fritidsbåtsförsäkring. Även inom de lokala mindre försäkringsgrenarna Personligt Olycksfall och Reseförsäkring har det funnits en viss tillväxt trots en dominerande ställning i den lokala marknaden och ökad konkurrens. Då Alandia har en mycket stabil kapitalbas och riskbäringsförmåga har återförsäkringsgraden sänkts under året i de större produkterna och detta förklarar framförallt skillnaden i tillväxt mellan premieinkomst och premieintäkt egen andel.

Kaskomarknaden började året med fortsatt press på premieraterna. Av denna anledning valde vi att i vissa fall skriva ner försäkrade andelar och att i vissa fall helt avstå från att förnya affär där vi ansåg att premieraterna var alltför låga. Nedgång i premierater har dels drivits av relativt bra skadeutveckling globalt sett och dels av tillgång till billigt kapital till följd av centralbankernas expansiva penningpolitik. En viss minskning i den aggressiva prissättningen kunde dock ses under hösten från återförsäkrings- och Lloyds-marknaden vilka båda drabbades av en ovanligt hård orkansäsong i den karibiska övärlden i kombination med vissa större naturkatastrofer så som jordbävningar och skogsbränder. Huruvida denna åtstramning är av mer bestående karaktär är ännu för tidigt att säga.

Under 2017 inleddes en expansion mot de internationella marknaderna utanför Norden och Baltikum. Detta har dels skett genom samarbete med Nordisk Marinförsäkring AB (NMF) i Stockholm och dels med Marine Underwriting Services SIA i Riga. Därtill har befintliga nordiska mäklarkontakter kunnat användas. Utfallet har så här långt varit planenligt både vad gäller influten premievolym och skadeutfall. Vidare har diskussioner om ett ytterligare utökat samarbete med NMF skett under året vilket resulterade i att Försäkringsaktiebolaget Alandia den 2 januari 2018 gick in som delägare i NMF med ca 45 % av aktierna.

Digitaliseringen av verksamheten har fortgått och organisationen har stärkts med ett digitalt team. Det digitala teamets första uppgift har varit att implementera ett modernt CRM-system vilket ska fungera som stöd för försäljnings-, kundkommunikations samt skadehanteringsprocesserna. Systemet ska vara implementerat under 2018.

Alandia Försäkrings kostnadsbas är till följd av en relativt komplex och omfattande mix av försäkringsprodukter, allt från frivilliga marinförsäkringsprodukter till lagstadgad pensionsförsäkring på den lokala marknaden och därtill livförsäkring, relativt stor. För att kunna upprätthålla den kompetens som krävs för att driva dessa produkter samt för att uppfylla myndigheternas krav kommer den försäkrade volymen att behöva öka. Av denna anledning har styrelsen under året valt att justera strategin mot en mer tillväxtorienterad.

Under året har mycket fokus legat på att uppfylla de krav som ratinginstitutet Standard & Poor´s ställde på bolaget under sommaren 2016 då de gav Alandia positiva utsikter till den BBB+ rating som Alandia haft sedan länge. Arbetet har gått ut på att visa på att vi långsiktigt kan arbeta med en lägre risknivå i placeringsverksamheten, att återvända till en tillväxt i premieinkomst samt att behålla en lönsam försäkringsaffär. Då vi under senhösten kunde visa att vi skulle klara av detta under helåret 2017 resulterade det i en höjd rating till A- med stabila utsikter från och med januari 2018. Tillfredsställelsen över den uppnådda ratingen är förstås stor och den kommer att innebära förbättrade möjligheter till tillväxt i affär där A- rating är ett krav från mäklare eller slutkund. Vi kommer att framöver göra vad som krävs för att rättfärdiga den uppnådda ratingen.

Den konflikt som uppstod mellan bolaget och några ägare i samband med bolagets ombildning till aktiebolag har under slutet av året fått sin slutliga lösning och därmed kan alla nuvarande ägare med gemensamma krafter fokusera på att vidareutveckla Alandia Försäkring.

Jag vill till sist ta tillfälle i akt att tacka alla kunder, samarbetspartners, ägare, styrelseledamöter samt personal för ett gott samarbete under 2017 och ser fram emot att vidareutveckla Alandia Försäkring under 2018 i enlighet med våra kunders krav och behov.

Tony Karlström
VD