Tillsyn och behandling av personuppgifter

Alandia Försäkring är koncernen för Försäkringsaktiebolaget Alandia, Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia samt Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia.

Vid handläggningen av försäkrings- och ersättningsärenden behandlar Alandia Försäkring personuppgifterna i enlighet med bestämmelserna i personuppgifts-, offentlighets-, försäkringsbolags- och olycksfallsförsäkringslagen, samt branschspecifika rekommendationer.

Tillsyn

Alandia Försäkring är koncernen för Försäkringsaktiebolaget Alandia, Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia samt Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia.

  • Försäkringsaktiebolaget Alandia, FO-nr 0145065-2, Org.nr. 502049-4224
  • Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia, FO-nr 0971621-6
  • Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia, FO-nr 0205049-0

Försäkringsaktiebolagen i koncernen Alandia Försäkring har beviljats koncession i Finland och vår verksamhet övervakas av Finansinspektionen, www.finansinspektionen.fi

Vi verkar även i diverse övriga EU-och EES länder och vår verksamhet övervakas till den delen av respektive övervakningsmyndighet, t.ex. i Sverige av Finansinspektionen, www.finansinspektionen.se

Behandling av personuppgifter

Vid handläggningen av försäkrings- och ersättningsärenden behandlar Alandia Försäkring personupgifterna i enlighet med bestämmelserna i personuppgifts-, offentlighets-, försäkringsbolags- och olycksfallsförsäkringslagen, samt branschspecifika rekommendationer.

Personuppgifterna inhämtas från kunden själv och de parter som kunden befullmäktigar samt från offentliga register som förs av myndigheterna. Personuppgifter från annat håll inhämtas endast med stöd av lag. Uppgifter kan inhämtas bl. a från sjukhus, vårdanstalter, läkare, övriga försäkringsbolag Pensionsskyddscentralen, Folkpensionsanstalten, skatteförvaltningen samt polisen.

Vi gör även kreditupplysning på våra blivande hyresgäster.

Alandia har rätt att använda kredituppgifter vid bedömningen om en försäkring ska beviljas. Enstaka betalningsanmärkningar är dock inte i sig ett hinder mot att bevilja en försäkring. Flera betalningsanmärkningar i ett kreditregister kan ändå vara ett hinder för att bevilja en försäkring i de fall en objektiv bedömning av betalningsanmärkningarna ger för handen att kunden kommer att försumma betalningen av försäkringspremier. I dessa fall strävar Alandia till att tillsammans med kunden utreda förutsättningarna för att bevilja en försäkring. Om Alandia avslår en ansökan om försäkring får sökanden ett skriftligt motiverat beslut jämte besvärsanvisning.

Vi lämnar inte ut sekretessbelagda personuppgifter till obehöriga om inte den registrerade har gett sitt tillstånd därtill eller utlämnandet stöder sig på lag. Vi förbehåller oss rätten att vidarebefordra uppgifter till övriga bolag inom koncernen och till andra bolag vi samarbetar med i kundvårds- och marknadsföringssyfte. 

Direkt marknadsföring

Om ni inte vill att era uppgifter används för direkt marknadsföring eller marknadsundersökningar, kan ni meddela detta till oss.

Hindrande av obehörig tillgång

Vi hindrar obehöriga att få tillgång till kunduppgifter genom bl.a. autentisering och behörighetskontroll för datasystemen, brandväggar, och nätsäkerhet samt från fysisk tillgång genom låsta och brandskyddade arkiv. Obehövliga dokument förstörs kontinuerligt genom destruktion.

Förhindrande av penningtvätt

Vi tillämpar även gällande lagstiftning för förhindrande av penningtvätt, vars syfte är att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism, att bidra till att dessa avslöjas och utreds samt att effektivisera spårandet och återtagandet av vinningen av brott vilket betyder att vi har en anmälningsplikt enligt lagen. Bolagen har ålagts att alltid konstatera en kunds identitet och anmäla till myndigheterna om det finns skäl att betvivla att medel eller annan egendom som används vid en affärstransaktion har ett lagligt ursprung eller om det finns skäl att misstänka att det används för begående av ett brott som avses enligt lagen. Samma regler gäller bl.a. banker.

Registerbeskrivning

Datainnehållet i Alandia Försäkrings personregister framgår av registerbeskrivningarna, som ni kan bekanta er med nedan eller på Alandia Försäkrings kontor i Mariehamn. För våra produkter som sköts av Aktia Livförsäkring Ab hänvisar vi till deras registerbeskrivningar, www.aktia.fi. Ni har rätt att granska de personuppgifter som gäller Er själva och kräva att en felaktig, obehövlig, bristfällig eller föråldrad personuppgift i registret rättas till. Begärna om granskning och rättelse kan göras vid ett personligt besök med ett undertecknat dokument.