Finansiell information | Alandia Försäkring
  • Tony Karlström VD Alandia Försäkring

    En trygg hamn

    Vi har funnits på marknaden sedan 1938 och bygger vår verksamhet på en nära, lyhörd och personlig relation med våra kunder. Vi är idag specialister inom marin- och båtförsäkring.

Finansiell information

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT

Ett renodlat sjöförsäkringsbolag

År 2019 har varit Alandias första som renodlat sjöförsäkringsbolag sedan 1960-talet. Premietillväxten inom alla våra försäkringsgrenar har varit fortsatt god och alla produktsegment har en tillväxt med nya kunder.

Ekonomiskt har det varit ett ovanligt tudelat år. Det ekonomiska utfallet år 2019 är totalt sett något svagare än förväntat. Det försäkringstekniska bidraget var avsevärt sämre än förväntat och placeringsverksamhetens resultat klart bättre än förväntat.

Fritidsbåtsproduktens resultat i Sverige och Finland var som helhet på en god nivå, medan resultatet i Norge var mycket svagt. För försäkringsgrenen Kasko har vissa marknader varit mycket svaga, medan andra varit tillfredsställande. Även P&I-, Transportförsäkrings- och Lagstadgat olycksfallsprodukterna har drabbats av en enskild stor skada under året. Endast några få skador har dock varit så betydande att de överstigit bolagets självbehåll.

Vi har kunnat fokusera utvecklingen av affärsverksamheten på ett betydligt mindre spretigt utbud av försäkringsprodukter, vilket gjort att våra resurser räckt till bättre än tidigare. Möjligheten att fokusera verksamheten har varit positiv för bolaget och fokus har kunnat läggas på att effektivera arbetsprocesser samt IT-system. Vi gjorde även en tydlig satsning på Loss Prevention år 2019, något som framledes även kommer att märkas hos våra kunder.

Generellt i kaskoförsäkringsmarknaden har betydligt fler skador och även fler stora sådana skett än under de senaste åren.  Även Alandia har drabbats av många av dessa stora och allvarliga skador.  Ett flertal större bränder i både i last- och maskinrum utmärker sig då omfattningen av dem ofta är förhållandevis stora och därmed dyra att reparera eller leder till totalförluster. Ett branschspecifikt problem har varit stölder av båtmotorer i Sverige, vilket även drabbat oss. För såväl brandrelaterade som stöldskador syns redan effekter i premiesättningen. Det finns ytterligare ett behov att arbeta mer med skadeförebyggande verksamhet för att hjälpa kunderna att minska dessa skadekostnader.

Till följd av en under flera år generellt pressad marknad, vilket lett till för låga premierater, är det ett flertal internationella aktörer som lämnat kaskoförsäkringsmarknaden under 2019. En tydlig förbättring av marknadsprissättningen kunde skönjas under framförallt andra halvan av året till följd av en generellt sundare riskaptit.

Genom vårt intressebolag Nordisk Marinförsäkring har vi fått ett antal nya mäklarsamarbetspartners på den kontinentala europeiska marknaden. Detta har gett nya kaskoförsäkringskunder i Kontinentaleuropa.

Den digitala kundresan för fritidsbåts kunder har blivit mer omfattande och tydligare under 2019. I dag erbjuder vi allt från digital marknadsföring, en webbshop där kunden kan teckna och betala fritidsbåtsförsäkringen direkt, till digital kommunikation genom kundens personliga ”Mina Sidor”. Såväl funktionen webbshop som Mina sidor har förnyats under året och kommer fortsatt att arbetas vidare med vad gäller kundens möjlighet att kommunicera med Alandia.

I slutet av 2019 gjordes en överenskommelse med Aktia Livförsäkring om att Aktia under det första kvartalet 2020 tar över Liv-Alandias hela bestånd av livförsäkringsprodukter. Beståndsöverlåtelsen förutsätter ännu Finansinspektionens samtycke. Överlåtelsen ger Alandia ytterligare möjlighet att fokusera de interna resurserna på vår sjöförsäkringsverksamhet.

Vår kundtillväxt under 2019 visar att det finns en tydlig efterfrågan bland kunderna av en renodlad kommersiell sjöförsäkringsaktör som både vårdar kundrelationen och bär försäkringsrisken. Det finns inte många andra sådana aktörer på marknaden. Jag ser därför en fortsatt god tillväxt för Alandia, även om tillväxten kommer att vara måttligare än under de senaste två åren. De senaste åren har visat på att vi nu även kan nå en skalbarhet i vår affär vilket gynnar såväl kunder som bolaget genom att vår driftkostnadskvot redan har sjunkit betydligt och framledes kommer att sjunka ännu mer.

Till sist vill jag ta tillfälle i akt att tillsammans med hela Alandias personal tacka alla våra kunder, samarbetspartners, styrelseledamöter och ägare för ett fortsatt gott samarbete under 2019. Hela Alandias personal ser fram emot att tillsammans fortsätta utvecklingen av bolaget under 2020 utifrån våra kunders behov.

Tony Karlström
VD