Finansiell information | Alandia Försäkring
  • Tony Karlström VD Alandia Försäkring

    En trygg hamn

    Vi har funnits på marknaden sedan 1938 och bygger vår verksamhet på en nära, lyhörd och personlig relation med våra kunder. Vi är idag specialister inom marin- och båtförsäkring.

Finansiell information

VD:s översikt 2018

Året 2018 har på många sätt varit ett annorlunda år för Alandia Försäkring. Den under 2017 fastslagna strategin att öka tillväxttakten har fallit väl ut och tillväxten inom bolaget har knappast tidigare varit lika stor. Samtidigt har vi under året fattat flera svåra men naturliga och nödvändiga beslut i att konsolidera verksamheten för att framöver åter igen bli ett renodlat sjöförsäkringsbolag med verksamhet enbart inom Kasko-, P&I-, Transport-, Lagstadgat olycksfalls- och Fritidsbåtsförsäkring.

Premieinkomsten för 2018 blev hela 29 % högre än för 2017. Premieintäkten på egen andel ökade med 34 %. Tillväxt uppnåddes inom alla de marina segment, Kasko-, P&I-, Transport- och Fritidsbåtsförsäkring, där detta hade uppsatts som målsättning. Inom Lagstadgat Olycksfall bibehölls premieinkomsten men det är också ett område där bolaget har en bra marknadsandel inom den begränsade marknaden som sjöfarten utgör.

Genom att medvetet bredda marknadsnärvaron utanför Norden och genom att göra detta med stabila och i många fall långvariga samarbetspartners har Alandia under året kunnat uppvisa en betydligt ökad försäljning på Kaskoförsäkrings-marknaden. Vi har skapat många nya kundförhållanden där målsättningen är att först lära känna kunderna och deras risker för att i ett senare skede även kunna erbjuda dem vår skadehantering. Kaskomarknaden var under inledningen av året ännu relativt mjuk men tecken på förbättring syntes under hösten i takt med att många aktörer till följd av dåliga skaderesultat under ett flertal år blev mer försiktiga i sin premiesättning och i vissa fall även upphörde med att skriva nya risker.

Samarbetet med Nordisk Marinförsäkring har utvecklats under året dels genom att Alandia blev delägare i januari 2018 och dels genom att Nordisk Marinförsäkring förmedlat Kaskoförsäkring till Alandia och dels återförsäkrat en del av sin Strike- & Delay-försäkring hos Alandia.

Inom Fritidsbåtsförsäkring har Alandia under året tagit ett större steg in på den norska marknaden genom att inleda ett samarbete med en norsk samarbetspartner. Detta samarbete har varit en viktig faktor till den tillväxt vi sett inom segmentet även om tillväxten också varit god i Sverige och Finland i respektive lands valuta.

I april fattade styrelsen beslut om att ingå ett intentionsavtal om att sälja bolagets verksamhet inom privata olycksfalls- och reseförsäkringar till LokalTapiola Sydkusten. Samtidigt ingicks ett intentionsavtal om att sälja dotterbolaget Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia till Veritas Pensionsförsäkring. Båda dessa affärer kunde efter bolagsstämmobeslut samt godkännanden från Finansinspektionen slutföras under hösten och har verkställts den 1 januari 2019. Det helägda dotterbolaget Liv-Alandia har vid årsskiftet upphört med sin nyförsäljning. För Alandia innebär besluten och transaktionerna att vi framledes kan återgå till vår historiska kärnverksamhet inom sjöförsäkring. Tyvärr innebar detta även att 8 medarbetare under året måste lämna bolaget till följd av samarbetsförhandlingar medan de 8 personer som i huvudsak var verksamma inom de överlåtna delarna av verksamheten flyttade med som gamla anställda till LokalTapiola Sydkusten samt Veritas Pensionsförsäkring.

Motivet till att konsolidera verksamheten har varit att uppnå en större homogenitet i verksamheten. De underliggande kraven på att konsolidera verksamheten kommer från kundernas ökande behov av mer utvecklade tjänster och då framförallt digitala sådana samt från ett allt mer komplext och divergerande regelverk för de olika typerna av försäkringsverksamhet som Alandia Försäkring fram till årsskiftet bedrivit.

Det ekonomiska utfallet av bolagets verksamhet är som konstaterats ovan gott vad gäller premieintäkt. Driftkostnaderna har hållits under kontroll och den absolut sett största ökningen kommer av ökade provisioner till mäklare. Tyvärr är dock skadekostnaden under året på en klart högre och icke tillfredsställande nivå jämfört med de föregående två åren. Investeringsverksamheten har haft ett utmanande år med låga räntor och aktiemarknader som i de flesta fall hade en klart negativ utveckling. Investeringsresultatet blev som en följd av detta en negativ avkastning om ca -0,4% på det sysselsatta kapitalet.

Under ett så pass annorlunda år som vi upplevt har det varit mycket värdefullt med ett stort, brett och uttalat stöd från bolagets ägare och styrelse. Ett genom tillväxten uppvisat förtroende från våra kunder och samarbetspartners. En uthållighet och förståelse från medarbetarnas sida. Till er alla vill jag därmed rikta ett stort TACK för att ni gjort Alandias resa möjlig så här långt!

Tony Karlström
VD