Yrkesroller | Alandia Försäkring
  • Tony Karlström VD Alandia Försäkring

    En trygg hamn

    Vi har funnits på marknaden sedan 1938 och bygger vår verksamhet på en nära, lyhörd och personlig relation med våra kunder. Vi är idag specialister inom marin- och båtförsäkring.

Yrkesroller

Alandia Försäkring är en stabil och trygg arbetsgivare. Inom bolagsgruppen finns ett flertal verksamhetsgrenar. Det här gör att det finns en rad yrkesroller inom Alandia Försäkring som förutsätter olika typer av utbildning och kompetenser.

Försäljning & Underwriting

Vi säljer försäkringar till både företag och privatpersoner. På privatsidan kallas yrkesrollen för Säljare eller Försäkringsrådgivare. Som rådgivare eller säljare ger du råd om och säljer försäkringar. Du möter våra kunder antingen på något av våra kontor, per telefon eller genom besök hos kunden.

Inom Marinsidan kallas säljaren för Underwriter. I det här fallet är kunden ett företag – ett rederi. En underwriter är den person som gör riskanalyser, det vill säga bedömer risken för att en skada skall inträffa, och på basen av detta bestämmer villkoren för försäkringen.

Skadereglering & Skadeförebyggande arbete

Skaderegleraren är den person som möter kunden då en skada har inträffat. Skaderegleraren bedömer skadan och utreder vem eller vad som är vållande till skadan och ser därefter till att kunden får den ersättning man har rätt till enligt försäkringsvillkoren. Alandia Försäkrings styrka ligger i en snabb och kompetent skadereglering där kunden har lätt att lokalt få tala med den person som har kunskapen att reglera skadan.

Inom det här området utförs också arbete med att försöka förebygga skador. Vi forskar i varför och hur skador uppstår och informerar våra kunder om hur de kan göra för att undvika att skador skall uppstå.

Yrkesrollen Pensionsbehandlare finns inom dotterbolaget Pensions-Alandia och behandlar ansökningar om ålders- familje- deltids- förtida - och invalidpension.

Affärs- och produktutveckling

Vi arbetar ständigt med att utveckla våra produkter och lanserar också med jämna mellanrum helt nya produkter. Vi stävar också efter att nå ut med våra produkter på helt nya marknader.
Inom det här området finns yrkesroller som Marknadschefer eller Affärsområdeschefer som ansvarar för hela produkter och marknadsområden. Till sin hjälp har de Affärsutvecklare och Projektledare som arbetar med specifika projekt.

Stödfunktioner

För att vår affärsverksamhet skall fungera finns en rad stödfunktioner inom bland annat:

IT

Vi utvecklar själva flertalet av våra affärssystem och har därför flera medarbetare som arbetar med systemutveckling i yrkesrollen som Systemutvecklare. Inom IT-avdelningen finns också personer som arbetar med support av såväl egenutvecklade som köpta IT-system. Här finns yrkesroller som ICT-ansvarig och IT-tekniker.

Ekonomi

Vår ekonomiavdelning servar samtliga tre bolag inom koncernen med framtagande av ekonomiska rapporter, bokförings - och redovisningsuppgifter. Här finns yrkesroller som Redovisare och Businesscontroller.

Våra medarbetare i Kundtjänst är vårt ansikte utåt och de första våra kunder möter om de kontaktar oss per telefon eller besöker vårt kontor i Mariehamn.

Investering

Investeringsavdelningen förvaltar tillgångarna för koncernens samtliga bolag i form av aktier, obligationer och andra räntebärande papper. Dessa investeringar sköts av våra Portföljförvaltare. Därutöver äger bolagsgruppen ett flertal fastigheter i Mariehamn och några i Stockholm. Hanterandet av dessa fastigheter sköts av yrkesroller som fastighetsförvaltare och fastighetsskötare.

Återförsäkring

Vi försäkrar stora värden och för att sprida risken delar vi den med andra aktörer genom olika återförsäkringskontakt.  På vår återförsäkringsavdelning finns yrkesroller som Återförsäkringsredovisare.

Matematiker 

Bistår vår organisation genom att göra beräkningar rörande premier, pensioner, reserver och solvens.

Juridik 

Vår juridiska avdelning stöder hela bolagsgruppen i såväl bolagsjuridiska som affärsjuridiska frågor. Med dessa frågor arbetar Bolagsjurister och Sjörättsjurister.

Därutöver finns funktioner som Personalavdelning med yrkesroller som HR-specialist, Marknadsföring med yrkesroll som Marknadsföringsansvarig och Intern revision med yrkesroll som Intern revisor.