Om haveri | Alandia Försäkring
 • Viking Line vid Kobba Klintar - sjöförsäkring

  Din samarbetspartner inom sjöförsäkring

  Vi erbjuder dig som redare ett heltäckande försäkringsskydd och en hög servicenivå.

Om haveri

Vår skadeservice-grupp arbetar aktivt nära kunden och ser gärna att den försäkrade kontaktar oss snarast när ett haveri har inträffat eller är nära förestående. Då kan vi på bästa sätt assistera kunden i bedömningen av skadornas omfattning och vilka åtgärder som behöver vidtas för att återställa fartyget och säkra eventuella fordringar.

Ett haveri eller ett på redaren påförbart ansvar inträffar som regel till följd av en eller av en serie omständigheter som oftast kan hänföras till mänskliga faktorer, bristande teknik eller extrema väderförhållanden. Även om händelsen i sig kan vara plötslig och oförutsedd bildar omständigheterna och förloppet av haveriet en process i olika faser.

Haveriets olika faser

 • Omständigheterna före skadan där rederiets normala drifts- och skadeförebyggande rutiner gäller och följs men något går fel.
   
 • Själva skadan uppstår och den därefter kritiska fasen där avvärjandet av ytterligare skada tar vid och viktiga, många gånger, snabba beslut måste tas, kommunikationslinjer upprättas, myndigheter kontaktas och andra åtgärder i enlighet med rederiets instruktioner vidtas.
   
 • Vartefter läget stabiliseras övergår den kritiska fasen till den mer rutinmässiga fasen, d.v.s. kontrollerad planering hur man kan gå vidare med att bl.a. åtgärda skadan och säkra eventuella fordringar.
   
 • Ett avslut ska göras, d.v.s. skadan har åtgärdats eller eventuellt en tredje parts fordringar har mottagits och man gör ett ekonomiskt avslut som innebär att skadan ska betalas och krav riktas mot försäkringsgivaren.
   
 • Händelsen analyseras för att ta lärdom och kunna förhindra att en liknande situation uppstår.

En skada och händelserna i kölvattnet av olyckan kan alltså innebära flera olika moment som var för sig ska hanteras på sitt vis, och det är därför viktigt att försäkringsgivaren kontaktas snarast då en kritisk situation uppstår. Försäkringsgivaren kan då hjälpa  den försäkrade kunden och säkerställa att dennes skyldighet gentemot sin försäkringsgivare uppfylls när det gäller de i försäkringsavtalet överenskomna villkoren gällande skyldighet att underrätta försäkringsgivaren om haveri samt skyldigheten att avvärja och begränsa skadan.