Obligatorisk P&I-försäkring | Alandia Försäkring

Obligatorisk P&I-försäkring

För närvarande finns det inget generellt krav på att en redare måste ha en P&I-försäkring. Däremot finns tre bestämmelser som samtliga kräver att redare för vissa typer av fartyg måste ha en försäkring som täcker det ansvar som bestämmelsen ålägger fartygets ägare. P&I-försäkringen är ansvars­försäkringen som lämpar sig bäst för redaren att teckna för att täcka sitt ansvar.

Bunkerkonventionen

Konventionen som trädde i kraft 2008 kräver att samtliga fartyg över 1000 BT måste ha en försäkring som täcker fartygsägarens ansvar vid föroreningsskada orsakad av bunkerolja.

EU:s försäkringsdirektiv om fartygsägares försäkring för sjörättsliga skadeståndsanspråk

Direktivet som skall tillämpas inom EU:s medlemsländer sedan 1.1.2012 kräver att samtliga fartygsägare med ett fartyg med bruttotonnage om minst 300 ton skall ha en försäkring som täcker redarens ansvar enligt globalbegränsnings­reglerna. 

Atenförordningen

Förordningen som trädde i kraft 31.12.2012 kräver att samtliga passagerarfartyg som är registrerade för mer än 12 passagerare i internationell trafik samt i inrikes trafikområde A och B måste ha en försäkring som täcker redarens passageraransvar enligt konventionen. Förordningen kan komma att utökas till att omfatta även övriga passagerarfartyg i inrikes trafik. Vårt informationsblad om Atenförordningen finns att läsa i vårt bibiliotek.

Vrakkonventionen

Vrakkonventionen träder i kraft 14.4.2015. Enligt konventionen måste alla fartygsägare som har ett fartyg på 300 BT eller över och som är flaggat i en medlemsstat eller som anlöper hamn i en medlemsstat ha en försäkring som täcker ansvaret enligt konventionen. P&I-försäkringen täcker fartygsägarens ansvar för vrak. Som bevis på att fartygsägaren har en gällande P&I-försäkring skriver Alandia Marine ut ett blue card som fartygsägaren bifogar till sin ansökan om certifikat från aktuell sjöfartsmyndighet. Certifikatet skall finnas ombord på fartyget.

Vårt cirkulär om vrakkonventionen finns att läsa under villkor och publikationer.