Befraktarens P&I | Alandia Försäkring

Befraktarens P&I

En person eller ett företag som befraktar ett fartyg har ett ansvar som i stort liknar redarens ansvar. Kontraktsparterna, normalt en lastägare eller underbefraktare, ser befraktaren som ”redare” av fartyget. Befraktaren tar också på sig ett ansvar gentemot fartygets ägare, inklusive skada som drabbar fartyget.

De flesta fartyg befraktas antingen under ett tidsbefraktnings- eller resebefraktningskontrakt. Under båda kontrakt tar befraktaren på sig ett visst ansvar eftersom dennes position blir liknande redarens i förhållande till underbefraktaren eller lastägaren. Dennes ansvar omfattar ansvar för last, frakt och kan i sällsynta fall också innebära ansvar för miljöskada.

Befraktaren har också ett ansvar mot den som han befraktar fartyget från d.v.s. redaren eller en annan befraktare. I första hand rör detta ansvar för skada på fartyget under lastning eller lossning av last eller skada som kommer av att fartyget anlöpt en osäker hamn eller kaj.

Både tidsbefraktare och resebefraktare är i behov av försäkringsskydd för sitt ansvar. Även då certepartiet kontaktuellt överför ansvaret på redaren medger de flesta jurisdiktioner möjligheten för en skadelidande att söka ersättning från den part denne ser som mest lämplig. Den skadelidande har valfrihet att stämma antingen befraktaren eller redaren. Certepartiet kommer till slut att kontaktuellt avgöra vem som skall stå för kostnaderna men det kan i bland ske först efter en lång juridisk process.

Många skador mellan befraktare och redare är stuveriskador eller skador som kommer av att fartyget anlöpt en osäker hamn eller kaj. I Alandias P&I-försäkring ingår därför ett skydd för befraktarens ansvar för skada på skrov. Även om fartyget är på resebefraktning, där redaren har en skyldighet att säkerställa att namngivna hamnar är säkra för dennes fartyg, kan ett certeparti namnge ett flertal alternativa lossnings- och lastningshamnar. Om hamnen är osäker kan befraktaren bli skyldig att ersätta redaren för skada på fartyget till följd av detta. Stuveriskada på fartyget är vanligt vid lossning och lastning och är ännu ett typiskt ansvar som befraktaren kan åläggas.

Alla befraktare, oavsett var i befraktningskedjan de är, behöver försäkringsskydd för både allmänt P&I-ansvar och för skada på fartyget. Så fort certepartiet är undertecknat, vare sig det handlar om ett rese- eller tidscerteparti, har befraktaren en försäkringsbar exponering.     

Från 1.1.2016 har Alandia P&I-försäkringsvillkor som är särskilt anpassade för tids- och resebefraktarens behov.