P&I-försäkring | Alandia Försäkring
 • Viking Line vid Kobba Klintar - sjöförsäkring

  Din samarbetspartner inom sjöförsäkring

  Vi erbjuder dig som redare ett heltäckande försäkringsskydd och en hög servicenivå.

P&I-försäkring

Protection & Indemnity

P&I-försäkringen är en av redarens grundläggande försäkringar som omfattar redarens eller operatörens legala skadeståndsansvar i samband med fartygs­driften. P&I-försäkringen är en ansvars­­försäkring som även fungerar som ett tillägg till redarens kaskoförsäkring, genom att komplettera kasko­försäkringens ansvarsskydd vid exempelvis kollision och gemensamt haveri.

Redarens drift av ett fartyg är förknippat med ett flertal risker och situationer som kan komma att medföra juridiskt skadeståndsansvar mot utomstående personer. P&I-försäkringen ger redaren försäkrings­skydd för skadestånd som redaren eller operatören i sin verksamhet kan bli skyldig att erlägga åt tredje man.  Genom att teckna en P&I-försäkring försäkrar redaren sitt juridiska skadeansvar mot tredje man. 

ALANDIA P&I

Alandia P&I-försäkring är vår egen ansvarsförsäkring som är speciellt anpassad för redare med mindre tonnage. Försäkring har, i likhet med kasko­försäkringen, en avtalad fast årspremie och separat avtalad självrisk vid varje enskild skadehändelse. Vi betraktar P&I-försäkringen som ett viktigt komplement till kaskoförsäkringen, eftersom den omfattar ett stort antal ansvarområden som redaren eller operatören av ett fartyg exponeras för i samband med fartygsdriften. P&I-försäkringen utformas därför parallellt med kaskoförsäkringen, vilka tillsammans ger redaren en bra och grund­läggande försäkringslösning. Alandia P&I-försäkring ger redaren möjlighet att komplettera sitt kaskoförsäkringsskydd och därigenom erhålla ett mer heltäckande försäkringsskydd för sin verksamhet.

Vad täcker försäkringen

P&I-försäkringen täcker inte redarens fulla ansvar utan omfattar i villkor eller i försäkringsavtal särskilt angivna och avtalade ansvarsområden, vilket gör försäkringen flexibel och medför möjligheten att utforma försäkringsskyddet utifrån redarens specifika behov. Följande ansvar som enligt lag kan åläggas redaren gentemot tredje man är exempel på ansvar som försäkringen kan omfatta och ofta omfattar:

 • Ansvar för personer 
  Redarens ansvar i samband med personskada, dödsfall, förlust av personlig egendom och skada på eller förlust av resgods för besättning, passagerare, andra personer ombord på fartyget samt övriga personer i anslutning till fartyget.
 • Ansvar för last 
  Redarens ansvar till följd av skada på eller förlust av last transporterad ombord.
 • Ansvar för utsläpp 
  Redarens ansvar till följd av utsläpp av olja eller annan substans, saneringskostnader i samband med utsläpp och kostnader för att förhindra utsläpp.
 • Ansvar för annan egendom 
  Redarens ansvar för förlust av eller skada på egendom som inte tillhör försäkringstagaren.
 • Ansvar för sammanstötning
  Redarens ansvar till följd av sammanstötning med annat fartyg eller annat fast eller flytande föremål som inte omfattas av kaskoförsäkringen. P&I-försäkringen kompletterar fartygets kaskoförsäkring genom att omfatta redarens ansvar till följd av sammanstötning som överstiger kaskoförsäkringsvärdet. 
 • Vrakborttagning
  Redarens ansvar för bärgning, bortskaffande, förstörande eller utmärkande av vrak, dess last eller utrustning. För en mer detaljerad beskrivning av försäkringens omfattning hänvisas till aktuella försäkrings­villkor som finns att läsa i vårt bibliotek.
 • Service och hjälp med bedömning av skadeärenden 
  Vår P&I-försäkringen erbjuder, förutom att omfatta redarens ansvar vid ett flertal situationer, även en möjlighet för redaren att få rådgivning och hjälp i samband med haveri, skador och i diverse övriga beslutsituationer där redaren är osäker på om denne är ansvarig eller inte. Vi ger redaren möjlighet att i skade­förebyggande syfte få råd och hjälp med exempelvis förhandling och besiktning.