Loss Prevention | Alandia Försäkring
  • Viking Line vid Kobba Klintar - sjöförsäkring

    Din samarbetspartner inom sjöförsäkring

    Vi erbjuder dig som redare ett heltäckande försäkringsskydd och en hög servicenivå.

Loss Prevention

Det förebyggande arbetet är av avgörande betydelse för att fartygsdriften ska drabbas av så få och begränsade problem som möjligt. Vi arbetar nära våra försäkringstagare genom rådgivning och skadeförebyggande arbete utifrån de behov och önskemål som finns hos kunderna.

Genom att vi som försäkringsbolag har en direkt kommunikation med våra försäkringstagare kan vi tillsammans analysera problemområden samt dela kunskap och erfarenheter för att identifiera risker och vidta åtgärder på ett tidigt stadium. Riskbedömningsarbetet baseras på den kompetens och erfarenhet som vi har byggt genom åren och som kan föras vidare till våra försäkringstagare.

Mer information kring vårt förebyggande arbete finns i våra cirkulär och nyhetsbrev som du hittar i biblioteket.

Riktlinjer för att undvika skada

SMS (Safety Management System)

ISM (International Safety Management Code) föreskriver att ett Safety Management System (SMS) ska implementeras i rederi- och fartygsorganisation.

ISM syftar till att

  • kvalitetssäkra säkerheten till sjöss
  • förhindra personskador och dödsfall
  • förebygga skador på egendom och miljö

Ett väl genomtänkt och uppdaterat SMS, som också följs och tillämpas i hela organisationen, är grunden för säker sjöfart och därmed ett utmärkt verktyg för att minimera risken för skada.

IMO:s hemsida kan du läsa mer om ISM Code.

Kommunikation

Enkla och tydliga rutiner för hur viktig information dokumenteras och förs vidare inom rederi- och fartygsorganisation är en av hörnpelarna för ett fungerande SMS.

Stående order

Vakthavande befäl ska vara bekanta med de stående order som gäller. Befälhavarens stående order är ett verktyg för att instruera vaktbefäl om hur de ska agera vid vissa fartygsspecifika situationer. Även redare/manager kan ha stående order eller order av mer allmän karaktär.

Incidentrapportering

Effektiva rutiner för rapportering av incidenter och olyckor som inträffar ombord ger ansvariga personer i företagets ledning möjligheter att i tid genom korrigerande åtgärder förebygga att en större skada inträffar. Det är viktigt med ett dokumenterat system för återrapportering till den som rapporterat incidenten.

Underhållssystem

Fartygets skötsel och underhåll ska vara väl dokumenterat och planerat. Ett väl uppdaterat och praktiskt fungerande förebyggande underhållssystem är ett av de bästa verktygen för säker drift.

Speciella situationer

Det finns ett flertal tillfällen då det krävs särskild planering och uppmärksamhet från fartygsoperatören och besättningen ombord. Väl förberedd med god planering och relevanta riskbedömningar minskar risken för skador. Exempel på sådana tillfällen är trånga farleder, hamnbesök, dockning, uppläggning och slow steaming.

Utbildning 

Fartygsoperatören svarar för att besättningen till alla delar är tillräcklig i antal och har kompetens som minst motsvarar respektive befattning ombord. Kompetent personal är en grundförutsättning för all kvalitativ drift av fartyg.

Beredskap/övningar 

En väl genomtänkt beredskapsplan baserad på riskbedömningar och övningar för att minimera skador vid eventuella incidenter är både ett myndighetskrav och en nödvändighet för gott sjömanskap och drift.

Besättningens välbefinnande 

En sjöman som mår bra och känner sig trygg i sin arbetssituation är en förutsättning för bra arbete och säker drift av fartyget. Faktorer som t.ex. trötthet, arbetstider, besättningens friskvård och sociala utrymmen ombord kan vara av betydelse.