Småkasko | Alandia Försäkring
  • Viking Line vid Kobba Klintar - sjöförsäkring

    Din samarbetspartner inom sjöförsäkring

    Vi erbjuder dig som redare ett heltäckande försäkringsskydd och en hög servicenivå.

Småkasko

Fartyg med en dräktighet under 500 bruttoton brukar i sjöförsäkringstermer kallas för småkasko.  Kaskoförsäkringen tecknas till fartygets fulla marknadsvärde och täcker en förlust av eller skada på fartyget. Våra försäkringsprodukter för mindre tonnage är främst avsedda för den svenska, finska och estniska marknaden.

Vad täcker min försäkring?

Småkasko kan tecknas till finska (FKV 2001) eller svenska småkaskovillkor (AVM 2002) vilka är marknadsstandarder och lyder under respektive jurisdiktion.  De båda villkoren liknar varandra  väldigt mycket och skyddet kan avtalas att omfattande nedanstående. Båda villkoren finns att läsa i vårt bibliotek.

Totalförlust

Totalförlust innebär att fartyget går helt och hållet förlorat och hela det försäkrade beloppet utbetalas. Detta kan antingen ske genom att fartyget förliser och inte kan bärgas alternativt att kostnaderna att bärga och återställa fartyget överskrider 80 % av det försäkrade värdet. Vid en totalförlust uppbärs ingen självrisk.

Partikulär skada

Partikulär skada innebär skada på fartyget ofta till följd av t.ex. grundstötning. Partikulär skada omfattar dock inte skada på maskin, såvida inte maskinskadan har orsakats av bottenkänning eller till följd av att fartyget har strandat. Skada på fartyget innebär inte heller skada som uppkommit då fartyget har gått genom eller legat i is.

Kollisionsansvar och gemensamt haveri

Kaskoförsäkringen kan även omfatta försäkringstagarens kollisionsansvar. Med kollisionsansvar avses ansvar för den ersättning som den försäkrade på grund av lagstadgade eller allmänna bestämmelser är skyldig att betala tredje man för skada som fartyget förorsakat genom sammanstötning eller annan stötning. Kollisionsansvaret omfattar dock inte ansvar för personskador och inte heller lastskador.