Kaskoförsäkring | Alandia Försäkring
  • Viking Line vid Kobba Klintar - sjöförsäkring

    Din samarbetspartner inom sjöförsäkring

    Vi erbjuder dig som redare ett heltäckande försäkringsskydd och en hög servicenivå.

Kaskoförsäkring

Alandia Marine erbjuder heltäckande försäkringslösningar så att redaren kan skydda sina ekonomiska åtaganden. Fartyget är rederiets investering i ett produktionsverktyg och representerar ofta höga värden.

Förlusten av fartyget eller skada på fartyget innebär att rederiet kan stå utan sitt produktionsverktyg för en kortare eller längre tid. Reparationskostnader och/eller bortfallet av intäkt kan vara så stora att de omöjligt kan beaktas i ordinarie drifts- och underhållsbudget. Utan ett tillfredsställande försäkringsskydd kan ett inträffat skadefall bli förödande för verksamheten.

Kaskoförsäkring

Fartygets kaskoförsäkring är fartygets skadeförsäkring. Fartyget försäkras till sitt fulla värde, varvid försäkringen, beroende på omfattningen av det skydd man har valt (anpassas efter redarens behov), ersätter totalförlust, bärgning, partiella skador på det egna fartyget, kollisionsansvar, isskador (förutsätter isklass), maskinskador samt fartygets bidrag i gemensamt haveri.

Kasko- och fraktintresse

Kaskointresseförsäkringen är ett skydd mot totalförlust av det försäkrade fartyget. En totalförlust av fartyget kan försätta redaren i en situation där det försäkrade kaskovärdet är otillräckligt för att täcka kostnader för att ersätta det förlorade fartyget. Kaskointresseförsäkringen gör det möjligt för redaren att skaffa ersättningstonnage och dämpa de ekonomiska effekterna av en totalförlust. Genom en fraktintresseförsäkring kan rederiet skydda sig för förlusten av långsiktigt framtida inkomstbortfall och ger på så sätt ett skydd för inkomstbortfall som är exkluderat i loss of hire försäkringen. Försäkringsvärdet för vardera försäkringen utgör normalt maximalt 25 % av kaskoförsäkringsvärdet.

Loss of Hire (Avbrottsförsäkring)

Med en Loss of Hire eller avbrottsförsäkring kan rederiet försäkra den intäkt som rederiet går miste om vid en inträffad skada, förutsatt att skadan på fartyget blir eller skulle ha blivit ersatt av kaskoförsäkringen. Undantaget är händelser som leder till totalförlust. Försäkringens omfattning och premie avtalas utgående från en överenskommen dagsersättning under en viss tid per skadefall och år. Dagsersättningen bör motsvara redarens verkliga intäktsförlust om fartyget drabbas av driftavbrott.

Krigskasko

Kasko- och intresseförsäkringen utesluter skadehändelser till följd av krigshandlingar, civila oroligheter, sabotage, terrorism, kvarstad, konfiskering m.m. Dessa risker täcks genom en krigsförsäkring som skräddarsys och anpassas till fartygets övriga försäkringar. Krigsförsäkringen kan göra det möjligt för ett fartyg att operera i vatten som är drabbade av oroligheter och normalt exkluderade från försäkringsskyddet även om detta innebär en tilläggspremie.

Inteckningshavarförsäkring

En inteckningshavares intresse som är noterat som medförsäkrad i fartygets kaskoförsäkring kan ytterligare försäkras separat genom en inteckningshavarförsäkring. Denna försäkring skyddar inteckningshavaren i sådana fall där redarens försäkringar inte betalar p.g.a. dennes vårdslöshet eller brott mot försäkringsvillkoren. En sådan situation skulle t.ex. kunna vara att bryta mot fartområdesrestriktionerna i villkoren. Det försäkrade beloppet är normalt lånebeloppet som dock inte får överstiga fartygsvärdet.