Verktyg för utvärdering av säkerhetskulturen | Alandia Försäkring

Verktyg för utvärdering av säkerhetskulturen

Poängsätt din säkerhetskultur – Checklista för bedömning av institutionens motståndskraft (CAIR)
En snabb checklista som består av 20 påståenden om organisationsegenskaper som respondenterna ska besvara, t.ex. ‘Den högsta ledningen har ett äkta intresse för flygsäkerhet och tillhandahåller tillräckliga resurser i det syftet.'

Checklistan Förstå din kultur (del av verktygssatsen Hearts & Minds)
Syftet är att hjälpa organisationer att uppnå resultat i världsklass inom hälsa, säkerhet och miljö genom att inte bara mekaniskt tillämpa ett ledningssystem: systemet kräver att hela organisationen engagerar sig i en förändringsprocess. Förändringsprocessen beskrivs genom de fem stegen i "HSE Culture Step Ladder".

Utvärdering av säkerhetsklimatet
Ett verktyg som kan användas gratis på plats för att hjälpa organisationer att mäta säkerhetskulturen med hjälp av en kombination av kvantitativa och kvalitativa metoder.

Enkät om säkerhetsklimatet vid nordiska arbetsplatser (NOSACQ)
Verktyget bygger på teorier om organisationer och säkerhetsklimat, psykologiska teorier, tidigare empirisk forskning och empiriska resultat från internationella studier samt en ständig utvecklingsprocess. NOSACQ-50 har pilottestats i olika företag i alla de nordiska länderna och resultatet bekräftar enkätens pålitlighet och giltighet.

Läs mer

E-fact 58 Occupational safety and health and leadership: tools and toolkits (E-fakta 58 Arbetsmiljö och ledarskap: verktyg och verktygssatser) (på engelska på EU-OSHA:s webbplats)

Occupational Safety and Health culture assessment – A review of main approaches and selected tools (Utvärdering av arbetsmiljökultur – en granskning av viktiga strategier och utvalda verktyg) (hela rapporten på engelska på EU-OSHA:s webbplats)