Ett hälsosamt arbetsliv | Alandia Försäkring

Ett hälsosamt arbetsliv

Hälsa och säkerhet bör vara en central del av de dagliga processerna för att driva en organisation, oavsett om den är stor eller liten. Om inte arbetsmiljöfrågorna hanteras rätt, sköts inte organisationen som helhet effektivt.

Vi rekommenderar att du bekantar dig med följande verktyg som är utarbetade av Europeiska arbetsmiljöbyråns projekt ”Ett hälsosamt arbetsliv”. Verktygen kan hjälpa dig ta tag i frågorna om ledarskap på arbetsmiljöområdet och arbetstagarnas medverkan. Många av verktygen och resurserna som anges syftar direkt till att utveckla ledarskap inom arbetsmiljö, eller till att bidra till skapandet av en säker och hälsosam arbetsmiljö och kultur.

Psykosociala riskbedömningar

Enligt EU:s lagstiftning har arbetsgivaren ansvar för alla frågor som rör hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, däribland psykosociala frågor.

The Committee of Senior Labour Inspectors (SLIC), med representanter från samtliga medlemsstater i Europeiska unionen (EU) , genomförde en inspektionskampanj om psykosociala frågor år 2012.

Som ett hjälpmedel till psykosociala riskbedömningar har ett självutvärderingsverktyg utvecklats; syftet är att hjälpa arbetsgivare att undersöka och bedöma psykosociala risker i arbetsmiljön. Verktyget ska visa arbetsgivare hur det ser ut med de psykosociala riskerna på arbetsplatsen och ge idéer om hur den psykosociala arbetsmiljön kan utvecklas.

Följande verktyg för inspektion av psykosociala risker på arbetsplatsen har utarbetats av medlemsstaterna i EU:

I följande av EU utarbetade faktablad kan du läsa mera om: 

Indikatorer för linjechefernas kompetens

Verktyget gör det möjligt för ledare att utvärdera om de för närvarande beter sig på ett sätt som är effektivt när det gäller att förhindra och minska stressen på arbetsplatsen. Syftet är att hjälpa ledare fundera på sitt beteende och sin ledarstil (utformat av brittiska arbetsmiljöverket i samarbete med Chartered Institute of Personnel and Development och Investors in People).

Psykosocial riskhantering – yrkesutbildning (PRIMAeT

Fokuserar på utvecklingen av ett utbildningsprogram för att främja hanteringen av psykosociala risker på arbetsplatsen med hjälp av en virtuell inlärningsmiljö.

Arbetsplatsstrategier för mental hälsa: ledarskap och ledning

En unik webbplats som hjälper kanadensiska arbetsgivare som vill ta itu med frågorna om mental hälsa på arbetsplatsen.

Att hantera känslor

Ett verktyg som kan hjälpa ledare att testa och sedan förbättra sin känslomässiga intelligens. Chefer på alla nivåer som använder verktyget kan förbättra sin förmåga att förstå och hantera andra människors negativa känslor på arbetsplatsen.

Ledarskapsenkät för arbetsmiljö

En enkät som ska ge en översikt över i vilken omfattning man tagit hänsyn till hälsa och säkerhet på arbetsplatsen (utvecklad av USA:s arbetsmarknadsministerium och utgör en del av e-verktyget Safety and Management Systems).

Verktyg för hantering av frånvaro (brittiska arbetsmiljöverket)

En verktygssats för att hantera frånvaro från arbetet.

Målgruppen är linjechefer som arbetar i små och medelstora företag, men det är också relevant för större organisationer (utvecklat av
arbetsmiljöverket och Chartered Institute of Personnel Development).

Verktyg för ledarskap och arbetstagarmedverkan (brittiska arbetsmiljöverket)

Framtaget av byggbranschens forum för ledarskap och arbetstagardeltagande för att hjälpa entreprenörer och ledare att lära sig hur man förbättrar arbetsmiljön i deras respektive företag.