Friska arbetsplatser förebygger stress 2014-2015 | Alandia Försäkring

Friska arbetsplatser förebygger stress 2014-2015

Kampanjerna för ett hälsosamt arbetsliv (som tidigare gick under namnet ”Europeiska arbetsmiljöveckorna”) har pågått sedan 2000 och är ett av den Europeiska arbetsmiljöbyrån, EU-Oshas viktigaste verktyg för att öka medvetenheten om arbetsmiljöfrågor och sprida insikten att en bra arbetsmiljö också är bra för företaget.

Den 7.4.2014 lanserade Europeiska arbetsmiljöbyrån, EU-OSHA, den tvååriga Europa-täckande kampanjen "Friska arbetsplatser förebygger stress".

Friska arbetsplatser förebygger stress 2014-2015

Stress är den näst vanligaste orsaken till arbetsrelaterade hälsoproblem i Europa och anses tillsammans med andra psykosociala risker stå för mer än hälften (50–60 procent) av alla förlorade arbetsdagar. En dålig psykosocial arbetsmiljö kan få stor negativ betydelse för arbetstagarnas hälsa.

Psykosociala risker uppstår på alla arbetsplatser, men de går att bedöma och förebygga på ett bra sätt även med begränsade resurser. Den här kampanjen hjälper arbetstagare och arbetsgivare att förebygga arbetsrelaterad stress och psykosociala risker och främjar användningen av enkla, användarvänliga verktyg och metoder för detta.

Syftet med kampanjen 2014–2015, ”Friska arbetsplatser förebygger stress”, var att öka medvetenheten om stress och psykosociala risker på arbetsplatsen och uppmuntra arbetsgivare, chefer och arbetstagare samt deras företrädare att arbeta tillsammans för att hantera dessa risker.

I kampanjguiden beskrivs kampanjens huvudprinciper och mål. Den innehåller definitioner av stress och psykosociala risker och användbara fakta och siffror som kan hjälpa dig i arbetet med att öka medvetenheten om dessa frågor.