Verktyg för ett hälsosamt arbetsliv | Alandia Försäkring
  • Hand som håller i gasreglage på färja

    Ny lag om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar

    I den nya lagen från 1.1.2016 har bestämmelserna i tre lagar som berör olycksfall och yrkessjukdomar slagits samman för ökad tydlighet och transparens.

Verktyg för ett hälsosamt arbetsliv

Välbefinnande på arbetsplatsen finns på en arbetsplats där man känner sig trygg och säker, där man respekterar gällande regler och myndigheternas bestämmelser, har ett välfungerande säkerhetstänkande samt ordning och reda.

En arbetsplats där välbefinnande finns stöder och upprätthåller arbetstagarnas arbetsförmåga och befrämjar personalens fysiska, psykiska och sociala välmående.

Med välmående personal blir det en arbetsplats där man helt enkelt trivs.

Alandia Försäkrings ”Checklista för välbefinnande på arbetsplatsen” kan hjälpa dig i arbetet att identifiera och utvärdera risker och att uppskatta riskens omfattning.

Arbetshälsoinstitutet i Finland fungerar som forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Deras verksamhetsidé är att främja hälsa och säkerhet i arbetet som en del av det goda livet.