De 10 bästa sätten att undvika ögonskador | Alandia Försäkring

De 10 bästa sätten att undvika ögonskador

År 2011 inträffade i Finland totalt nästan 10 000 arbetsolycksfall som gällde ögonen.  Så här kan du undvika denna typ av skador:

  • Förebyggandet av ögonskador inleds precis som för övriga olycksfall med identifiering av farorna och bedömning av riskerna. Bedöm arbetsplatsens riskfaktorer gällande ögonen som en del av observationen av olycksfallsriskerna på arbetsplatsen. Vidta åtgärder för att hantera risken.
  • Lär dig att undanröja eller minimera riskerna för ögonskador på din arbetsplats. Nya arbetstagare bör få introduceras till att identifiera riskerna och tillägna sig rätt tillvägagångssätt för att undvika ögonskador.
  • Se till att på ett ändamålsenligt sätt avskilja riskbenägna arbetsområden. På detta sätt kan man kontrollera risken med kringflygande föremål, t ex skärvor, skräp eller gnistor.
  • Ordning och reda på arbetsplatsen hjälper till att förebygga olycksfall. Detta gäller även ögonskador. Ju mindre damm och skräp det finns på arbetsplatsen, desto mindre är risken att få dessa i ögonen.
  • Använd endast säkra och väl underhållna anordningar och maskiner. Se till att alla har kunskap om hur dessa används på ett säkert sätt. Förmännen bör övervaka att trygga arbetsrutiner följs.
  • Kontrollera att maskinernas och anordningarnas tekniska skyddsutrustning är i skick och att de används på rätt sätt.
  • Använd alltid dina personliga skyddsglasögon när det i arbetsmiljön finns risk för ögonskador. För arbetsuppgifter som kräver noggrannhet lönar det sig att skaffa skyddsglasögon med styrka.
  • Koncentrera dig på arbetsuppgiften som du håller på att utföra. Avbryt arbetet om det finns risk för att någon annan person i närheten kan träffas av flygande föremål som t ex skärvor, skräp eller gnistor.
  • Sköt underhållet av anordningarna och arbetsredskapen i enlighet med tillverkarens instruktioner. Håll personlig skyddsutrustning ren och funktionsduglig.
  • På arbetsplatser där det finns en betydande risk för ögonskador som orsakas av kemikalier måste det finnas fungerande duschar och första hjälp-utrustning. Alla som arbetar i riskområdet bör känna till hur man agerar vid olyckfallssituationer. Skriftliga direktiv ska finnas synliga på en plats som alla känner till. Det lönar sig att regelbundet tillsammans träna på hur man ska agera i olycksfallssituationer.

Källa: Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund, Tapaturmavakuutuslehti 4/2012