De 10 bästa sätten att undvika fingerskador | Alandia Försäkring

De 10 bästa sätten att undvika fingerskador

År 2010 registrerades i Finland totalt över 20 000 arbetsolycksfall som gällde fingrarna. Så här kan du undvika denna typ av skador:

  • Planera noggrant ett tryggt tillvägagångssätt innan du påbörjar arbetet.
  • Använd endast anordningar och arbetsredskap som är försedda med lämplig skyddsutrustning. Använd inte söndriga anordningar eller arbetsredskap. Kontrollera skyddsutrustningen regelbundet.
  • Använd endast anordningar och redskap som du har fått användningsinstruktioner för och som du behärskar. Följ användningsinstruktionerna. Fråga råd om du är osäker.
  • Sköt underhållet av anordningarna och arbetsredskapen i enlighet med tillverkarens instruktioner. Kolla med jämna mellanrum att nödströmbrytaren fungerar.
  • Koncentrera dig på arbetsuppgiften, jäkta inte. Håll en paus om du märker att du håller på att tappa koncentrationen. Stoppa maskinen eller arbetsrörelsen då någon annan är i närheten. Stör inte den som använder en maskin eller verktyg mitt i arbetet.
  • Använd i mån av möjlighet arbetsredskap som är avsedda för just den arbetsuppgift du ska utföra. Om du är tvungen att använda mycket kraft när du arbetar med ett vasst arbetsredskap är det möjligt att arbetet planerats fel. Planera ett tryggt tillvägagångssätt på nytt.
  • Förvara vassa arbetsredskap på ändamålsenligt sätt skyddade och helst separat från andra arbetsredskap. Säkerställ att vassa arbetsredskap är placerade så att de inte kan ramla ner i misstag.
  • Använd för arbetsuppgiften avsedda handskar. De skyddar effektivt fingrarna mot t ex stick- och skärsår, kemikalier, hetta och kyla.
  • Föremål och hjälpmedel för att lyfta och flytta varor bör ha handtag som är lätta att greppa.
  • Innan du flyttar en börda, säkerställ att du kan förflytta och ställa ner den utan att dina fingrar blir i kläm.

Källa: Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund, Tapaturmavakuutuslehti 1/2012