Riskbedömning och riskhantering på arbetsplatsen | Alandia Försäkring

Riskbedömning och riskhantering på arbetsplatsen

Enligt arbetarskyddslagen 10 § är alla arbetsgivare skyldiga att utreda, identifiera och bedöma olägenheterna och riskerna som uppstår för arbetstagarnas säkerhet och hälsa.

Med riskbedömning avses också identifiering av farorna i arbetet, avgränsning av risken som faran medför och fastställande av riskens betydelse. Riskbedömningen är i bästa fall förebyggande arbetarskydd.

Riskbedömningen är en systematisk process med syfte att skapa en trygg arbetsmiljö. Arbetsmiljön måste övervakas och farliga situationer måste utredas noggrant.

Riskbedömningen och riskhanteringen är en del av säkerhetsverksamheten på arbetsplatsen.

Vi samarbetar med riskbedömningskonsult Tom Johnsson från Tapaturva Oy gällande riskbedömning i teori och praktik. Välkommen att kontakta oss om du är intresserad av att delta i en riskbedömningsutbildning, om du behöver hjälp med att göra din riskbedömning eller om du vill diskutera arbetssäkerhet.

Arbetssäkerhet och riskhantering 

Identifieringen av faror och en riskbedömning av farorna bör ligga till grund för arbetarskyddsverksamheten på arbetsplatserna.

Riskbedömningens steg är:

 • Identifiering av faror
 • Identifiering av riskgrupper som eventuellt exponeras
 • Kvalitativ eller kvantitativ riskbedömning av faror
 • Förverkligande av riskhanteringsåtgärder (genom att avlägsna eller minska risken)

Definitioner och terminologi

 

 • Risk (Risk)
 • Risk är sannolikheten och allvaret av en skadlig händelse.
 • Fara (Hazard)
 • Fara är en faktor eller en omständighet som kan förorsaka en allvarlig händelse.
 • Säkerhet (Safety)
 • Säkerhet avser ett tillstånd då risker är på en acceptabel nivå.
 • Riskbedömning (Risk assessment)
 • Riskbedömning är en process i vilken man utvärderar den risk för arbetstagarnas hälsa och säkerhet som uppstår i en farlig situation på arbetsplatsen.
 • Riskanalys (Risk Analysis)

Riskanalys är en del av riskbedömningen. I riskanalysen bestäms vilka gränsvärden som ska gälla för objektet, riskerna identifieras och riskens omfattning utvärderas.

Riskhantering 

Riskhantering är en helhetssyn när det gäller faror och åtgärder i syfte att reducera och eliminera skador. Innan en effektiv riskhantering är möjlig måste riskerna identifieras och utvärderas. I riskhanteringen ingår också att riskens omfattning uppskattas och att man väljer och genomför ändamålsenliga säkerhetsåtgärder.

Åtgärderna kan utvärderas till exempel enligt följande kriterier:

 • En höjd säkerhetsnivå: ju effektivare man genom en åtgärd förmår reducera större risker, desto effektivare är åtgärden.
 • Följdernas omfattning: ju fler risker och ju fler personers säkerhet som påverkas av åtgärden, desto effektivare är åtgärden.
 • Uppnådda mål: det är ändamålsenligt att genomföra åtgärden om man på det sättet kan avhjälpa brister som medfört att lagbestämmelser och egna eller intressentgruppernas målsättningar inte kunnat förverkligas.
 • En smidigare verksamhet: om arbetet tack vare åtgärden löper smidigare, lönar det sig att genomföra den, även om den inte inverkar avsevärt på säkerheten i arbetet.
 • Kostnadseffektivitet: de bästa åtgärderna är inte nödvändigtvis dyra. Ofta kan man nå betydande resultat även genom mycket små förbättringar, nästan utan kostnader.

En god riskhantering grundar sig på en helhetsomfattande utvärdering som leder till en konstant höjning av säkerhetsnivån. Upprätthållandet och förbättrandet av säkerhetsnivån kräver ständig uppföljning och utveckling av verksamheten.

Utredning av faror och bedömning av risker 

De olägenheter och faromoment som hänför sig till arbetsplatsen måste utredas och identifieras systematiskt. Om problemen inte kan elimineras måste man bedöma deras betydelse för arbetstagarnas hälsa och säkerhet.

När man utreder farorna gäller det bland annat att fästa särskild uppmärksamhet bl.a  vid:

 • risken för olyckor och hälsa
 • ergonomi och fysisk, psykisk och social belastning
 • arbetsplatsens och arbetsmiljöns struktur och konstruktioner
 • att maskiner, arbetsredskap och annan apparatur är säker
 • förebyggande av olyckor, räddningsverksamhet och förstahjälp
 • de utrymmen som arbetstagarna använder
 • olyckor som inträffat, yrkessjukdomar och arbetsrelaterade sjukdomar samt farliga situationer
 • arbetstagarens ålder, kön, yrkeskompetens och övriga personliga förutsättningar