Arbetarskyddet – ett viktigt ansvar | Alandia Försäkring

Arbetarskyddet – ett viktigt ansvar

Finland har en modern och täckande arbetslagstiftning samt kollektivavtal som fastställer minimikraven för arbetsförhållandena. Finlands nationella normer bygger på EU-lagstiftningen samt på de internationella normerna, såsom den internationella arbetsorganisationen ILO:s konventioner och rekommendationer.

Arbetsgivaren ansvarar på basen av arbetarskyddslagen för att arbetet ska vara tryggt och sunt. Arbetsgivaren ansvarar även för arbetarskyddsverksamheten på arbetsplatsen. Med hjälp av arbetarskyddet, som omfattar företagshälsovården, försöker arbetsgivaren säkerställa arbetstagarens fysiska och psykiska hälsa genom att garantera säkra och hälsosamma arbetsförhållanden. Till arbetarskyddet hör också anställningsförhållandets villkor samt organisationens ledning, dynamik och produktivitet.

I arbetarskyddslagen är det fastställt att arbetsgivaren ska utarbeta ett program för att främja säkerheten och hälsan samt bevara arbetsförmågan för arbetstagaren. Programmet omfattar också behovet av att utveckla arbetsförhållandena i anslutning till arbetsmiljön.  Alla företag, oavsett storlek, ska ha ett verksamhetsprogram för arbetarskyddet.

Alla arbetsgivare är också skyldiga att utreda, identifiera och bedöma olägenheterna och riskerna som uppstår för arbetstagarnas säkerhet och hälsa. Riskbedömningen och riskhanteringen är en del av säkerhetsverksamheten på arbetsplatsen.

Samarbete med myndigheter och arbetstagare

Arbetarskyddsarbetet i Finland bygger på ett trepartssystem, d.v.s. på samarbete mellan myndigheter, arbetsgivare och arbetstagare.  Arbetarskyddsförvaltningen är en myndighet som arbetar för att främja arbetarskyddet genom att utveckla bl.a. säkerheten i arbetet och arbetshälsan.  Myndigheten utför också inspektioner för att övervaka att författningar och bestämmelser följs.

Varje person som arbetar på en arbetsplats är ansvarig för sin egen och andras säkerhet. Arbetstagaren måste känna till och ta hänsyn till farorna i det egna arbetet och i den egna arbetsmiljön, och han eller hon måste informera arbetsgivaren eller arbetarskyddsmyndigheten om brister.