Skadeförbyggande | Alandia Försäkring

Skadeförbyggande

Olycksfall och våld vanlig dödsorsak

I Finland inträffar årligen nästan en miljon olycksfall. Av dessa är 130 000 olycksfall i arbetet. Vid olycksfall i arbetet varar perioden med arbetsoförmåga i genomsnitt ca 15 dagar. Varje år avlider ca 40 personer i olycksfall i arbetet och därtill sammanlagt ca 40 personer under arbetsresor. Cirka 4 000 fall av yrkessjukdomar upptäcks årligen. De vanligaste sjukdomarna är bullerskador, hudsjukdomar och belastningssjukdomar.

Under början av 2000-talet har de flesta av olycksfallen i arbete inträffat inom industri och byggande. Olycksfallsfrekvensen är störst inom byggsektorn, ca 80 olycksfall per en miljon arbetstimmar. Inom industrin är olycksfallsfrekvensen ca 50 och inom sjöfarten är olycksfallsfrekvensen högre, ca 55 olycksfall per en miljon arbetstimmar.

Olycksfall och våld var den fjärde vanligaste dödsorsaken bland finländarna. Den vanligaste orsaken till olyckor med dödlig utgång är fall. Också förgiftningar är vanliga och alkohol har ofta andel i olycksfall. Nästan var tredje som dött i en olycka har varit berusad. Dödsfall på grund av bastuhetta, förgiftning, drunkning, eldsvåda och köld inträffar för det mesta i berusat tillstånd.

Försäkringsaktiebolaget Alandia försäkrar sjömän och rederikontor för olycksfall i arbetet och under fritiden. Vi är måna om att minska antalet olycksfall och uppmanar alla att sträva till en tryggare och säkrare miljö både på arbetsplatsen och i hemmet!