Ny lag om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar 01.01.2016 | Alandia Försäkring

Ny lag om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar 01.01.2016

Lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015, härefter OlyL) trädde i kraft 1.1.2016. I den nya lagen har bestämmelserna i tre lagar som berör olycksfall och yrkessjukdomar* sammanförts till en lag.

OlyL tillämpas på skadefall som inträffar 1.1.2016 eller senare. För olycksfall och yrkessjukdomar som inträffat 31.12.2015 eller tidigare tillämpas fortsättningsvis den gamla lagstiftningen.

Ökad tydlighet och transparens

Den nya lagen är mera detaljerad än den gamla och innehåller tydligare information om hur olycksfallsförsäkringssystemet fungerar och vilken typ av skadefall som försäkringen ersätter.

Olycksfallsförsäkringssystemets grundstrukturer (t.ex. finansieringen och verkställigheten) förändras inte.  Även ersättningsprinciperna och förmånerna är i stort sett oförändrade. En stor del av gamla ersättnings- och rättspraxis har skrivits in i den nya lagen.

Förändringar för arbetsgivare/företagare:

Grundprinciperna för när försäkring ska tecknas och vem som omfattas av den motsvarar den gamla lagen, med följande preciseringar:

  • Lagen tillämpas på personer som arbetar i förvärvssyfte för annans räkning. Begreppet anställning kopplas till arbetsavtalslagen, sjöarbetsavtalslagen och andra motsvarande lagar.
  • Ny gräns för försäkringsskyldigheten: En arbetsgivare är försäkringsskyldig om lönerna för det arbete som han låter utföra under ett kalenderår överstiger 1 300 euro.
  • Företagarbegreppet förenhetligas med arbetspensionslagstiftningen. Företagare omfattas inte av den obligatoriska försäkringen, men företagare som har en FöPL-försäkring kan teckna en frivillig försäkring för olycksfall i arbetet enligt OlyL.

Arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter i samband med skadefall förtydligas. Om en arbetstagare drabbas av ett olycksfall bör skadeanmälan lämnas till försäkringsbolaget inom 10 vardagar från att arbetsgivaren fick kännedom om händelsen. I den nya lagen definieras även de situationer och i vilken utsträckning arbetsgivaren har rätt att få information om och att söka ändring i försäkringsbolagets beslut.

Förändringar för arbetstagare:

En arbetstagare som drabbas av ett olycksfall ska få mera information än tidigare från försäkringsbolaget om hur handläggningen av skadefallet framskrider. Försäkringsbolaget kommer bl.a. att skicka ett meddelande till arbetstagaren om att ärendet har väckts.

Den nya lagen syftar till att försnabba skadehandläggningen. Efter att försäkringsbolaget fått alla handlingar som behövs för skadehandläggningen ska beslut i ärendet ges inom 30 dagar.

Principerna för fastställande av årsarbetsinkomsten som ligger till grund för ersättning för inkomstbortfall blir tydligare. Årsarbetsinkomsten ska fastställas utgående från exakta beräkningsregler som är inskrivna i den nya lagen.

*Lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948), yrkessjukdomslagen (1343/1988) och lagen om rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring (625/1991)