Familjepension | Alandia Försäkring

Familjepension

Om den skadade har avlidit till följd av ett skadefall som avses i denna lag, betalas familjepension och begravningshjälp efter honom eller henne. Familjepension betalas som efterlevandepension och barnpension.

Efterlevandes rätt att få pension

Maken till en skadad har rätt till efterlevandepension. Rätt till efterlevandepension har också en person som den skadade vid sin bortgång utan att ha ingått äktenskap fortgående levde tillsammans med i gemensamt hushåll under äktenskapsliknande förhållanden och som den skadade har eller hade haft ett gemensamt barn med eller som den skadade har ett avtal om inbördes underhåll med och avtalet har styrkts av notarius publicus.

Rätten till efterlevandepension upphör när den som har rätt att få efterlevandepension ingår äktenskap eller utan att ingå äktenskap börjar leva fortgående i gemensamt hushåll under äktenskapsliknande förhållanden tillsammans med en annan person.

Barns rätt att få pension

Ett barn till en skadad har rätt till barnpension om det inte har fyllt 18 år vid den skadades död. Också ett sådant barn till den skadade som har fyllt 18 år och som studerar på heltid har rätt till barnpension, dock högst tills han eller hon fyller 25 år.

Familjepensionens belopp

Familjepensionens maximibelopp är 70 procent av den skadades årsarbetsinkomst.

Efterlevandepensionens belopp

Efterlevandepensionens maximibelopp av den skadades årsarbetsinkomst är:

  • 40 procent om det inte finns personer som har rätt att få barnpension,
  • 35 procent om en person med rätt att få också barnpension är förmånstagare,
  • 30 procent om två personer med rätt att få också barnpension är förmånstagare,
  • 20 procent om tre personer med rätt att få också barnpension är förmånstagare, och
  • 15 procent om fyra eller fler personer med rätt att få också barnpension är förmånstagare.

De arbets- och pensionsinkomster som en person med rätt att få efterlevandepension har beaktas, när storleken på efterlevandepensionen bestäms.

Barnpensionens belopp

Barnpensionens sammanlagda belopp av den skadades årsarbetsinkomst är:

  • 25 procent om en person har rätt att få barnpension,
  • 40 procent om två personer har rätt att få barnpension,
  • 50 procent om tre personer har rätt att få barnpension, och
  • 55 procent om fyra eller fler personer har rätt att få barnpension.

Det sammanlagda beloppet av barnpensionen fördelas jämnt mellan de barn som har rätt att få pension.

Familjepension till följd av fritidsolycksfall samordnas alltid med till följd av samma dödsfall beviljad familjepension enligt annan lagstadgad försäkring.

Familjepensionen är skattepliktig inkomst.

Läs mer på