Ersättningar | Alandia Försäkring

Ersättningar

Lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015, förkortning OlyL) tillämpas på skadefall som inträffar 1.1.2016 eller senare. På skadefall som inträffat före det tillämpas bestämmelserna i lagen om olycksfallförsäkring (608/1948) om skador som ersätts och om ersättningar. Ersättningsformerna och -beloppen är huvudsakligen de samma både i den nya och den gamla lagen.

I den nya lagen används begreppet skadefall om olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar.

En förutsättning för att ersättning ska betalas för ett skadefall är att det finns ett sannolikt medicinskt orsakssamband mellan skadefallet och skadan eller sjukdomen.

I OlyL 5 kap. fastställs de omständigheter, under vilka olycksfall betraktas som olycksfall i arbetet.

Med olycksfall avses en plötslig, oförutsedd händelse som orsakas av en yttre faktor och leder till en skada eller en sjukdom hos en arbetstagare.

Yrkessjukdomar ersätts i enlighet med vad som stadgas i OlyL 6 kap. Med yrkessjukdom avses en sjukdom som sannolikt huvudsakligen orsakats av att en arbetstagare exponerats för en fysikalisk, kemisk eller biologisk faktor i arbete.

Ömhet orsakad av arbetsrörelse, misshandel samt annan avsiktlig gärning som någon annan utför samt psykisk chockreaktion ersätts i enlighet med vad som stadgas i OlyL 7 kap.

Fritidsolycksfall ersätts med vissa begräsningar som definieras i OlyL och försäkringsvillkoren.