Sekretessbestämmelser

En försäkringsanstalt har utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter, rätt att få sekretessbelagda uppgifter som är nödvändiga i handläggningen och för avgörandet av ersättningsärenden. Uppgifterna behandlas enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

För behandlingen av personuppgifter tillämpas personuppgiftslagen.

Lagtexter