Om du inte är nöjd med beslutet | Alandia Försäkring

Om du inte är nöjd med beslutet

Försäkringsanstaltens beslut gäller, oberoende av ändringssökande, tills ärendet är avgjort genom ett lagakraftvunnet beslut.

Sökande av ändring i försäkringsbolagets beslut:

  • En part som är missnöjd med en försäkringsanstalts beslut får söka ändring i beslutet hos Besvärsnämnden för olycksfallsärenden genom skriftliga besvär.
  • Den som är missnöjd med ett beslut av Besvärsnämnden för olycksfallsärenden får söka ändring hos Försäkringsdomstolen genom skriftliga besvär.
  • I Försäkringsdomstolens beslut får ändring sökas hos Högsta domstolen. Till Högsta domstolen ansöks om besvärstillstånd gällande ändring av Försäkringsdomstolens beslut. Högsta domstolen meddelar om beviljande av besvärstillstånd.

Tiden för sökande av ändring är 30 dagar från den dag då parten fick del av försäkringsanstaltens eller Besvärsnämnden för olycksfallsärendens beslut. Om inte annat påvisas, anses ändringssökanden ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter den dag då beslutet postades under den adress som ändringssökanden har uppgett. Besvärsskriften ska inom tiden för sökande av ändring lämnas till den försäkringsanstalt som har meddelat beslutet.