Åtgärder vid olycksfall | Alandia Försäkring
  • Hand som håller i gasreglage på färja

    Ny lag om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar

    I den nya lagen från 1.1.2016 har bestämmelserna i tre lagar som berör olycksfall och yrkessjukdomar slagits samman för ökad tydlighet och transparens.

Åtgärder vid olycksfall

Med olycksfall avses en plötslig, oförutsedd händelse som orsakas av en yttre faktor och leder till en skada eller en sjukdom hos en arbetstagare.

I lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (OlyL459/2015) fastställs de omständigheter, under vilka olycksfall betraktas som olycksfall i arbetet och vilka sjukdomar som är yrkessjukdomar. I lagen används begreppet skadefall om olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar.

Arbetsgivaren ska anmäla ett olycksfall i arbetet och en yrkessjukdom till försäkringsanstalten utan dröjsmål och senast tio vardagar efter att arbetsgivaren fick kännedom om skadefallet.

Den nya lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar tillämpas på skadefall som inträffar 1.1.2016 eller senare. På skadefall som inträffat före det tillämpas de gamla bestämmelserna om skador som ersätts och om ersättningar. De nya förfarandena gällande beslutsgivning tillämpas emellertid både på nya och gamla skadefall fr.o.m. 1.1.2016.