Yrkesinriktad rehabilitering | Alandia Försäkring
 • Pension för privatpersoner

  Din arbetspension hos Pensions-Alandia ger dig trygghet när livet förändras och inkomsterna minskar eller upphör.

Yrkesinriktad rehabilitering

Pensions-Alandia kan stöda en arbetstagare eller en företagare med yrkesinriktad rehabilitering om denne riskerar att bli eller redan har blivit arbetsoförmögen. Rehabiliteringen hjälper dig att stanna i arbetslivet eller att återvända till det trots sjukdom.

Vem är berättigad till yrkesinriktad rehabilitering?

Du kan få yrkesinriktad rehabilitering om:

 • Du har yrkesutbildning eller på arbetshistorien grundad kompetens för något yrke.
 • Du har tillräckliga arbetsmeriter.
 • Du arbetar eller har varit arbetslös i max två år.
 • Du har inte uppnått den lägsta pensionsåldern för din åldersklass.
 • Risken för arbetsoförmåga är stor och beror på en diagnostiserad sjukdom.
 • Arbetsoförmågan kan sannolikt förhindras med hjälp av yrkesinriktad rehabilitering
 • Dina inkomster eller din FöPL-arbetsinkomst för de fem senaste kalenderåren skall vara sammanlagt minst ​34 960,56 euro (2018 års index).
 • Du får inte någon annan rehabilitering med stöd av exempelvis lagen om olycksfallsförsäkring eller trafikförsäkringslagen.

Hur går yrkesinriktad rehabilitering till?

I planeringen av rehabiliteringen utreds i första hand om du kan fortsätta med samma arbetsuppgifter som tidigare med hjälp av olika arrangemang på arbetsplatsen. Om detta inte är möjligt utreds vilka möjligheter du har att övergå till nya arbetsuppgifter med hjälp av arbetsprövning. Du kan till exempel pröva på andra arbetsuppgifter som är lämpligare med tanke på ditt hälsotillstånd och som du har yrkeskunskap för men som kräver inskolning.Uppgifter som kräver nya yrkesmässiga färdigheter kan du fördjupa dig i också genom arbetsträning. Arbetsprövningen eller arbetsträningen kan antingen ske hos din nuvarande eller hos en helt ny arbetsgivare. 

Om du måste fortbilda dig för att kunna fortsätta arbeta utreds vilka möjligheter din arbetsgivare ha att erbjuda dig arbete som är förenligt med din nya utbildning. Utbildningen kan också kombineras med en arbetsprövnings- eller arbetsträningsperiod. Omskolning kan öppna helt nya arbetsplatser på den öppna arbetsmarknaden.

Hur ansöker jag?

Yrkesinriktad rehabilitering söks med en arbetspensionsrehabiliteringsansökan. Till ansökan bifogas ett B-läkarutlåtande om hälsotillståndet och en rehabiliteringsplan. I planen redogörs hur den sökande skall kunna fortsätta i eller återvända till arbetslivet. Planen kan också lämnas in senare. Via oss kan du också få hjälp med att göra upp din plan.

Här kan du fylla i en ansökan om yrkesinriktad rehabilitering.

Efter handläggningen sänder vi ett beslut där det framgår om du har rätt till yrkesinriktad rehabilitering eller inte. Beslut angående rehabiliteringsplanen sänds separat.  Vi tecknar även en olycksfallsförsäkring för klientens del som gäller under arbetsprövningen.

Vad är min utkomst under rehabiliteringsperioden?

Vi stöder din yrkesinriktade rehabilitering genom att betala rehabiliteringspenning till dig under den aktiva rehabiliteringsperioden. Rehabiliteringspenningen motsvarar din kalkylmässiga invalidpension förhöjd med 33%. Rehabiliteringspenningen är skattebelagd. Betalar arbetsgivaren lön under rehabiliteringsperioden betalas rehabiliteringspenningen till din arbetsgivare till den del som den motsvarar lönen. Vi ersätter även studie- och resekostnader som är nödvändiga för rehabiliteringen i enlighet med rekommendationer från Arbetspensionsförsäkrarna Tela.

Rehabiliteringen förbättrar möjligheterna att få arbete, men garanterar inte sysselsättning. Att nå rehabiliteringsmålen beror i sista hand på en själv - inga som helst rehabiliteringsperioder är tillräckliga för den som saknar motivation och vilja att rehabiliteras och återgå till arbetslivet.