Invalidpension | Alandia Försäkring
  • Pension för privatpersoner

    Din arbetspension hos Pensions-Alandia ger dig trygghet när livet förändras och inkomsterna minskar eller upphör.

Invalidpension

Vem kan få invalidpension?

Du kan få invalidpension om din arbetsförmåga har varit nedsatt på grund av sjukdom eller skada i minst ett år. (Med arbetsförmåga avses förmåga att utföra all slags arbete, inte bara de egna uppgifterna.)

Det finns fyra olika former av invalidpension

  • Rehabiliteringsstöd, invalidpension beviljad för viss tid
  • Partiellt rehabiliteringsstöd
  • Full invalidpension, beviljas tillsvidare
  • Delinvalidpension

Hur ansöker jag?

Invalidpension börjar betalas först efter sjukdagpenningsperioden (300 dagar). Därför lönar det sig att först kontakta FPA för att få sjukdagpenning.

Då sjukdagpenning har utbetalats i 150 dagar, skickar FPA i regel en uppmaning att ansöka om invalidpension och att reda ut rehabiliteringsalternativen. Lämna gärna in din pensionsansökan redan i detta skede, så att vi hinner behandla ansökan innan dagpenningen upphör. Till ansökan bör du även bifoga:

Pensionens belopp?

Invalidpensionens belopp påverkas av den pension du intjänat under tiden i arbete, och pension för återstående tiden till den tidpunkt då du uppnår den lägsta pensionåldern för din åldersgrupp. Delinvalidpensionsbeloppet är hälften av full invalidpension.

Får jag arbeta under pensionen?

Grunden för invalidpension är nedsatt arbetsförmåga. Därmed kan en person med invalidpension inte förtjäna hur mycket som helst. Lite arbete är dock möjligt vilket också kan främja en återgång till arbetet.

Den som får full invalidpension får förtjäna högst 40 procent av sin stabiliserade inkomst. Med delinvalidpension är motsvarande inkomstgräns 60 procent. Om dessa gränser understiger 734,45 euro får inkomsterna uppgå till högst 734,45 euro i månaden. År 2018 är gränsen 737,45 euro i månaden. Det gränsbelopp som vi har nämnt hänför sig endast till arbetspensionen. Om du får folkpension, var vänlig och kontakta FPA innan du börjar förvärvsarbeta. Om du får ersättning eller pension enligt lagen om arbets- eller trafikolycksfallsförsäkring, kontakta bolaget som betalar ut förmånen.

Om inkomstgränsen överskrids, kan utbetalningen av din invalidpension avbrytas, lämnas vilande eller ändras till delinvalidpension. Utbetalningen lämnas vilande i minst tre månader och högst två år.

Kontakta gärna oss för att kontrollera upp hur mycket du får förtjäna.

Hur länge betalas invalidpension?

När en invalidpension övergår till ålderspension kommer ålderspensionsbeloppet att vara lika stort som invalidpensionen. Vid delinvalidpension fördubblas beloppet.

Om man även har jobbat vid sidan av invalidpensionen tillkommer även den intjänade pensionen för detta arbete till ålderspensionen.