Familjepension | Alandia Försäkring
  • Pension för privatpersoner

    Din arbetspension hos Pensions-Alandia ger dig trygghet när livet förändras och inkomsterna minskar eller upphör.

Familjepension

Vem kan få familjepension?

Om en arbetstagare eller pensionstagare avlider kan den efterlevande maken/makan eller registrerad partner samt barn under 18 år få familjepension för att trygga sin utkomst. Sambor har inte rätt till familjepension.

Maken/makan eller partner i ett registrerat partnerskap har rätt till familjepension om det finns gemensamt barn eller adoptivbarn med den avlidne och om den avlidne var yngre än 65 år när äktenskapet ingicks.

En efterlevande make/maka utan barn kan få familjepension om han eller hon är minst 50 år vid makens/makans död eller fått invalidpension i minst 3 år. Dessutom förutsätts att den efterlevande maken/makan har varit under 50 år när äktenskapet ingåtts och att äktenskapet har varat i minst 5 år före makens/makans bortgång.

Hur ansöker jag?

Ansök om familjepension så fort som möjligt men senast inom ett halvt år från förmånslåtarens död, eftersom pensionen inte utan särskild orsak betalas ut retroaktivt för längre tid än detta.

Pensionens belopp?

Familjepensionsbeloppet grundar sig på den avlidnes intjänade pension. Om den avlidne lyfte full invalid- eller ålderspension grundar sig familjepensionen på denna pension.

Om han/hon var kvar i arbetslivet eller arbetat som företagare alternativt fått delinvalid- eller deltidspension, uträknas familjepensionen på basis av den invalidpension som skulle ha beviljats om personen blivit arbetsoförmögen på sin dödsdag.

Även den efterlevandes egen pension inverkar på efterlevandepensionens belopp. Om den efterlevande förvärvsarbetar minskas efterlevandepensionens belopp enligt personens egen uppskattade pension. Har efterlevande fyllt 65 år eller får egen arbetspension, förutom deltids- eller avträdelsepension, minskas efterlevandepensionen genast. Är efterlevande under 65 år och inte får egen arbetspension sker minskningen efter 6 månader efter att efterlevandepensionen började betalas ut. När den efterlevande börjar lyfta egen arbetspension sker minsking. Finns det barn som lyfter efterlevandepension sker minskningen först när det yngsta barnet fyller 18 år.

Understiger den efterlevandes egen pension, verklig eller uppskattad, 695,50 euro (år 2018) i månaden minskas inte efterlevandepensionen. Överstiger pensionen detta belopp kommer efterlevandepensionen att minskas med hälften av det belopp som överstiger 695,50 euro.

Hur länge betalas familjepension?

Efterlevandepensionen för make/maka upphör om den efterlevande ingår ett nytt äktenskap innan han eller hon fyllt 50 år. Då utbetalas ett engångsbelopp som motsvarar 3 års efterlevandepension. Efterlevande som gifter om sig efter 50 års ålder förlorar inte sin efterlevandepension. Det nya äktenskapet ger dock inte rätt till efterlevandepension.

Barnpension upphör när barnet fyller 18 år eller om barnet adopteras bort. Ett barn kan högst få familjepension från 2 föräldrar.