FöPL - lagen om pension för företagare | Alandia Försäkring
 • Få 22 % rabatt på FöPL-försäkringen som ny företagare

  Du som är ny företagare kan få 22 % rabatt på din FöPL-försäkring de första fyra åren.

FöPL - lagen om pension för företagare

Vem behöver teckna en FöPL försäkring?

Företagare ska teckna en FöPL-försäkring när företagsverksamheten har fortgått i minst fyra månader. 

Du som är 18-67 år och har en arbetsinsats i företaget som motsvarar minst 7 656,26 euro per år (2018 års index), och är:

 • yrkesutövare, dvs. enskild näringsidkare
 • yrkesutövarens make/maka samt sambo som arbetar i företaget
 • familjemedlem till yrkesutövaren som arbetar i företaget oavsett om personen får lön för arbetet eller ej
 • bolagsman i ett öppet bolag
 • ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag
 • delägare i ledande ställning i ett aktiebolag, om personen ensam äger över 30 procent eller tillsammans med sina familjemedlemmar äger över 50 procent av bolagets aktier eller röstetal.

När villkoren uppfylls kom ihåg att teckna FöPL-försäkringen inom sex månader.

Företagarförsäkring för personer som är på pension

Företagare som får ålderspension kan fortsätta verksamheten utan FöPL-försäkring. Försäkringen är frivillig.

Företagare som får invalidpension, arbetslöshetspension eller partiell förtida ålderspension ska betala försäkringsavgifter för sin företagarverksamhet. En frivillig FöPL-försäkring ger ny pensionstillväxt, som på ansökan läggs till pensionen när företagaren fyller 68 år.

Vad ger FöPL-försäkringen?

Den fastställda arbetsinkomsten i din FöPL-försäkring är grunden för

 • ålderspension
 • sjukdagpenning
 • invalidpension
 • moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning
 • familjepension som betalas till dina anhöriga
 • ditt arbetslöshetsskydd. Arbetsinkomsten bör vara minst 12 576 € (2018), och legat på minst denna nivå i minst 15 månader under de föregående åren före arbetslösheten, för att erhålla grunddagpenning.

Skatteavdrag för företagaren

Företagarens och makens FöPL-avgifter är helt avdragsgilla vid beskattningen.

Avdraget kan göras från den personliga inkomsten eller som ett naturligt avdrag i företagsbeskattningen.

Vad kostar FöPL?

Du bestämmer själv storleken på din arbetsinkomst och den skall motsvara värdet på din egen arbetsinsats. Den ska motsvara den lön som du skulle betala en anställd för att göra samma arbete som du.  

FöPL-avgiften beräknas utifrån den arbetsinkomst du angett.

Om du är under 53 år eller har fyllt 63 år är avgiften 24,1% (2018 års index) av din arbetsinkomst.

Om du är mellan 53-62 år är avgiften 25,6% (2018 års index) av din arbetsinkomst.

Du som precis har startat ditt första företag får 22% rabatt på FöPL-avgiften under fyra års tid. År 2018 är avgiftsprocenten 18,798 för personer under 53 år och för personer som fyllt 63 år. Är du mellan 53-62 år är avgiftsprocenten 19,968%